17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پدیده های میکروپدولوژی تحت کشت های متوالی کلزا و چغندرقند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروپدولوژی، کلزا، چغندرقند، نودول ماده آلی
سال 1394
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

میکرومورفولششوژی روشششی بششرای مطششالعه نمونه هششای خششاک دسششت نخورده می باشششد کششه بششا اسششتفاده از تکنیک هششای میکروسششکوپی و اولترامیکروسکوپی به منظور تشخیص اجزای مختلف سازنده آن ها و تعیین روابط متقابل آن ها از نقطه نظر زمانی و مکانی می پردازد. هدف از این تحقیق بررسی پدیده های میکروپدولوژی حاصل از کشت متوالی کلزا و چغندرقند تحت یک رژیم آب و هششوایی می باشششد. پس از تشریح و نمونه برداری خاکرخ ها طبق روش های استاندارد، تجزیه های فیزیکی و شیمیایی انجششام و مقششاطع نششازک از نمونه هششای دست نخورده تهیه شدند و با میکروسکوپ پلریزان مورد مطالعه قرار گرفتند . مطالعه مقاطع، تجمعات اکسید آهششن و منگنششز و تخلیششه برخی از نودول های آهن و منگنز را نشان می دهد. پوششی از مواد آلی در اطراف حفرات و همچنین به صورت تکه هایی در ماتریکس خاک مشاهده شده است. همچنین نودولهایی از کلسیت در مقاطع مشاهده ششدند. بششا افزایششش عمشق خششاک تجمعشات مششواد آلشی در مقطع بیشتر می شود.