14 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نوع کاربری و کشت های زراعی متفاوت، بر شکل های مختلف پتاسیم خاک (تأکید بر کانی شناسی رس ها)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ایلایت، پتاسیم تبادلی، پتاسیم کل، کشت برنج، ورمی کولایت
سال 1396
مجله مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

چکیده 1 سابقه و هدف: پتاسیم عنصر ضروری برای رشد گیاه میباشد و قابلیت استفاده و شکل های آن، تحت تأثیر ویژگی های خاک، کانی شناسی رس و نوع کشت است. پتاسیم در خاک به چهار شکل محلول، تبادلی، غیرتبادلی و ساختاری وجود دارد. پتاسیم غیرتبادلی و ساختاری مربوط به محتوی برخی کانیها همانند فلدسپارها و میکاها می باشد، در حالی که پتاسیم تبادلی به شکل یونهای جذب شده بر روی کانیهای رس و مواد آلی مشخص میشود. پتاسیم محلول کم تر از یک درصد پتاسیم کل است. گیاهان در نیاز به پتاسیم متغیر و مقادیر متفاوتی از پتاسیم را جذب می کنند. اطلاعات درباره وضعیت پتاسیم خاکهای استان لرستان و کرمانشاه و ارتباط با کانیشناسی رس تحت کشت های زراعی متفاوت کمیاب است. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین شکلهای پتاسیم در برخی از خاکهای مناطق درود، گیان و کنگاور تحت کشتهای زراعی متفاوت و آنالیز کانیشناسی رس خاکهای مورد مطالعه، برای یافتن ارتباط بین شکل های متفاوت پتاسیم و کانیشناسی رس بود. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر، سه منطقه مختلف شامل گیان، درود و کنگاور، انتخاب گردیدند. سپس 15 سری خاک با ویژگی ها و تاریخچه کشت زراعی متفاوت انتخاب، و خاکرخها حفر و تشریح شدند. خاک های انتخابی تحت کاربری مرتع، کشت گندم، برنج، ذرت، کلزا، چغندرقند و انگور بودند. نمونه های خاک از افق های مختلف، جمع آوری گردید و ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانیشناسی خاکها در آزمایشگاه اندازهگیری شد. شکل های مختلف پتاسیم شامل: محلول، تبادلی، غیرتبادلی و کل تعیین شد. یافته ها: همه خاک ها آهکی بوده و در رده اینسپتیسولز طبقهبندی شدند. محتوی رس، سیلت، کربنات کلسیم معادل و 0 درصد بود. غلظت پتاسیم محلول، /7-1/ 15 و 8 /3-50/3 ،21-49/8 ،27/5-53/ مواد آلی به ترتیب دارای دامنه بین 2 3600- 32 و 9333 -2083 ،105-676 ،3- تبادلی، غیرتبادلی و کل در خاکهای مورد مطالعه به ترتیب دارای دامنه 62 1585/ 44 میلیگرم بر کیلوگرم)، پتاسیم غیر تبادلی ( 4 / میلی گرم بر کیلوگرم بودند. میانگین غلظت پتاسیم محلول ( 2 میلی گرم بر کیلوگرم) و پتاسیم کل ( 7251 میلیگرم بر کیلوگرم) در خاکهای شالیزار بالاترین بوده، که ممکن است s.hashemi@malayeru.ac.ir : * مسئول مکاتبه 1396 ( نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک جلد ( 24 )، شماره ( 5 180 به دلیل محتوی رس بالا و مقدار کربناتکلسیم پایین منطقه باشد.