17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جذب روی در خاک های غرقاب و غیر غرقاب : تاکید بر کانی شناسی اجزاء خاک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب؛ ورمی کولایت؛ اسمگتیت؛ اینسپتی سولز
سال 1397
مجله مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

سابقه و هدف: روی یکی از عناصر کم مصرف است که برای رشد بهینه انسان، حیوانات و گیاهان در غلظت های کم ضروری است. غلظت بالای عناصر سنگین در خاک ها، برای سلامتی اکوسیستم و بشر خطراتی را دارد. کانی های رسی نقش مهمی در تجمع، جذب و واجذب و به همان اندازه در فرآیندهای تبادل یون های فلزی دارد. قابلیت دسترسی این عناصر کمیاب بوسیله گیاهان بوسیله محتوی کانی رسی در خاک ها کاهش می یابد. هدف از این مطالعه بررسی جذب روی به وسیله اجزاء خاک در شرایط غرقاب و غیرغرقاب، در ارتباط با کانی شناسی آنها است. مواد و روشها: براساس مطالعات قبلی، 8 خاک رخ (چهار تا در شرایط غرقاب و چهارتا در شرایط غیرغرقاب) نمونه برداری و تشریح شدند و تمام خاک رخ ها در راسته اینسپتی سولز طبقه بندی شدند. برای این منظور، 8 نمونه خاک سطحی (0-30 سانتی متر) جمع آوری شد. نمونه ها هواخشک شدند و از الک 2 میلی متری رد شدند و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی آن ها انجام شد. سه جزء شن، سیلت و رس در خاک های مورد مطالعه تفکیک شدند و مقدار کانی ها در جزء شن، سیلت و رس تعیین شد. مطالعات جذب روی به وسیله اضافه کردن 8 میزان روی از 100 تا 3000 میکرومول در محلول زمینه ای 01/0 مولار NaNO3 در جزء های شن، سیلت و رس انجام شد و تا 24 ساعت شیک شدند. داده های به دست آمده برای جذب روی در نمونه های متفاوت به معادلات فروندلیچ، لانگ مویر و تمکین برازش داده شدند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار جذب روی با افزایش در غلظت روی در محلول افزایش یافته است. جذب روی در جزء رس و سیلت نسبت به جزء شن خیلی بیشتر بوده است. نتایج نشان داد که معادله فروندلیچ (95/0= (r2 برازش بیشتری نسبت به دیگر معادلات در شرایط غرقاب و غیرغرقاب داشته است. KF فروندلیچ، نشان دهنده میزان جذب در غلظت تعادلی روی بوده است و در جزء رس خاک غرقاب، میانگین آن (5/9668) از جزء سیلت (7/4682) و شن (2666) بیشتر است. میزان KF فروندلیچ در جزء رس در خاک های غیرغرقاب به طور میانگین برابر 8313 ، در جزء شن 5/5982 و در جزء سیلت برابر 7/2991 بدست آمد. نتایج نشان داد که بین میزان روی جذب شده و محتوی رس در تمامی نمونه ها در سطح 5% ، همبستگی معنی دار است (*n=8, r= 0.73). حضور کانی ورمی کولایت در خاک های غرقاب دلیل جذب بالای روی است (n=8, r2=0.768*)، در حالی که کانی های اسمگتیت و پالی گورسکایت (*n=8,