14 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر روی شکلهای مختلف پتاسیم خاک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تغییر کاربری، شازند، پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی
سال 1397
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

پتاسیم یکی از مهمترین عناصر غذایی پر مصرف است که پس از نیتروژن بیشترین مقدار جذب گیاهی را به خود اختصاص میدهد هدف بررسی عنصر پتاسیم بر اثر تغییر کاربری اراضی در منطقه شازند استان اراک میباشد. در این منطقه از هر دو کاربری )مرتع و 3 سانتیمتری جمعآوری و به آزمایشگاه انتقال یافت و مقادیر پتاسیم محلول، - کشاورزی( تعداد 76 نمونه خاک بهصورت تصادفی از عمق 03 تبادلی و غیر تبادلی اندازهگیری شد. نتایج نشان دادند که هر سه شکل پتاسیم در کاربری مرتع بیشتر از کاربری کشاورزی میباشد. تغییر کاربری منجر به کاهش هر سه شکل پتاسیم شده است، عملیات کشت و کار منجر به جذب پتاسیم محلول و به تبع آن پتاسیم تبادلی شده است. میتوان نتیجه گرفت که تغییر کاربری اثر نامطلوبی بر روی آزاد سازی پتاسیم از ساختار کانیها را بههمراه دارد.