17 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش نوع کشت زراعی بر کربن آلی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک (دشت گیان نهاوند)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کربن آلی، کلزا، گندم
سال 1398
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی

چکیده

عًَ پ ؿَؾ گیب یّ یکی اص ػ اَهل تأثیشگزاس ثش خل کَیبت خبک اػت. دس ایی هطبلؼ ػؼی ؿذ تب تأثیش چ ذٌ عًَ کت صساػی )کلضا، چغ ذٌسق ذٌ، گ ذٌم، رست آفتبثگشداى( سا ثش س یٍ کشثی آلی دیگش خل کَیبت فیضیکی ؿیویبیی خبک )کشث بٌت کلؼین، pH ، EC ، CEC دسکذ سع( ثشسػی ؿ دَ. ث ایی ه ظٌ سَ وً ثًَِشداسی اص دؿت گیبى بًْ ذًٍ ث ک سَت تلبدفی ا دًبم ؿذ. وً بًَِّ اص ػوق 0 الی 30 ػب تًیهتشی ثشداؿت ؿذ ذً پغ اص آهبد ػُبصی ه سَد آصهبیؾ قشاس گشفت ذٌ. تًبیح ثذػت آهذ ت ػَط ثش بًه یِ Excel (2010) ثشسػی هیب گًیی دیگش پبساهتش بّی آهبسی هحبػج ؿذ ذً. ثیؾتشیی هیب گًیی کشثی آلی دس کت گ ذٌم ػپغ دس کت کلضا ثذػت آهذ. عًَ کت ثشس یٍ pH دسکذ سع تأثیشی ذًاؿت. وّچ یٌی EC تغییش چنگیشی دس کت بّی هتفب تٍ ذًاؿت. CEC دس کت آفتبثگشداى ثیؾتش اص دیگش کت بّ هب ذّ ؿذ ک تفب تٍ چنگیش جً دَ. کشث بٌت کلؼین یًض تحت تأثیش عًَ کت قشاس گًشفت.