14 مرداد 1399
سهيلا سادات هاشمي

سهیلا سادات هاشمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک
تلفن: 08132233448
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت بهره برداری از مخزن سد دز همراه با پیش بینی شرایط آینده با استفاده از نرم افزارMODSIM
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدلسازی، سد دز، MODSIM، پیش بینی سری زمانی،
سال 1396
پژوهشگران سهیلا سادات هاشمی(استاد راهنما)

چکیده

گسترش روز افزون جمعیت و رقابت بخش های مختلف در مصرف آب از یک سو و کاهش منابع آبی از سوی دیگ محققان را برآن داشته است تا برای مدیریت نیازهای مختلف و تخصیص بهینه منابع آب به این نیازها چاره جوئی نمایند.مدل های شبیه ساز حوضه های آبریزعلاوه بر مدلسازی رفتار حوضه، مدیران را در تخصیص عادلانه آب در میان مصرف کنندگان یاری می رسانند.در این مطالعه به کمک نرم افزارشبیه ساز MODSIM و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع و مصارف مختلف آب؛ شامل شرب،کشاورزی،صنعت،نیاز زیست محیطی و حجم هدف مخزن؛ حوضه آبریز سد مخزنی دز شبیه سازی شد. عملکرد مدل پس از اجرا،با داده های مشاهداتی تراز مخزن،آب رهاسازی شده و میزان تامین نیازهای پایین دست توسط مدل مقایسه شده و با استفاده از شاخص های خطاسنجی RMSE , SE مدل واسنجی و صحت سنجی می گردد. که نتایج حاکی از دقت بالای مدل در شبیه سازی حوضه آبریز بود. پس از آن با استفاده از سری های زمانی ARIMA (0،1،1)(1،0،1) و با بهره گیری از نرم افزار آماری MINITAB داده های رواناب ورودی به حوضه برای 5 سال(60 ماه) پیش بینی گردید. پس از اتمام مدلسازی حوضه، میزان تامین هرکدام از نیازهاتوسط مدل بررسی شد.نتایج حاکی از آن بود که نیازهای شرب،صنعت و کشاورزی که از اولویت بالاتری در نرم افزار برخورداربودند به طور کامل تامین شده است اما نیاز زیست محیطی رودخانه و همچنین حجم مورد انتظار برای آب مخزن نیز تامین نشده است.