18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف بور از آب و خاک بوسیله نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونتموریلنیت
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
: حذف، بور، نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونت موریلونیت، آب، خاک.
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی(استاد راهنما) ، سهیلا سادات هاشمی(استاد مشاور) ، عیسی سلگی(استاد مشاور)

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی حذف بور از آب و خاک با نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونت موریلونیت انجام شد. حضور بور در آب ها از دو منبع متفاوت نشأت می گیرد، یکی منبع طبیعی بور در سیلیکات های موجود در خاک و دیگری فعالیت های بشری مانند ورود آن از زه آب های معادن بور و اسید بوریک. به منظور حذف بور در این مطالعه توسط نانو ذره اکسید سیلیسیم و نانو رس مونت موریلونیت از آب و خاک عوامل مؤثر در جذب بور از آب و خاک را در شرایط بهینه مانند دما 15 درجه سانتی گراد، PH 8، مدت زمان تماس90 دقیقه و غلظت جاذب 5/1 گرم بر لیتر برای اکسید سیلیسیم و غلطت جاذب 2 گرم بر لیتر برای نانو رس مونت موریلونیت مورد مطالعه قرار داده و در این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات ذرات نانو از آنالیزهای EDX، SEM، FTIRو XRDاستفاده شد و با در نظر گرفتن شرایط بهینه ایزوترم های جذب را در غلظت های 0، 2، 4، 6، 8 و 10میلی گرم بر لیتر بور انجام داده شد. در این بررسی ZPC اکسید سیلیسیم 8/4 و در نانو رس مونت موریلونیت 6/5 بدست آمد. ایزوترم جذب بور با اکسید سیلیسیم به معادله تمکین با ضریب همبستگی 979/0 برازش پیدا نمود و ایزوترم جذب بور با رس مونت موریلونیت به معادله لانگ مویر با ضریب همبستگی 978/0 برازش نمود. هم چنین ظرفیت جذب برای اکسید سیلیسیم با اعمال شرایط بهینه 8/5 میلی گرم برگرم و برای رس مونت موریلونیت با اعمال شرایط بهینه 3/4 میلی گرم بر گرم بدست آمد. این نتایج نشان دهنده این موضوع است که اکسید سیلیسیم در مقایسه با رس مونت موریلونیت جاذب مؤثرتری در حذف بور از آب است. در بررسی تأثیر آنیون های رقابتی (سولفات، فسفات، سیترات و هومات) بر حذف بور در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر آنیون های مذکور طرفیت جذب برای نانو اکسید سیلیسیم به ترتیب برابر با 1/6، 1/6، 2/6 و 0/6 میلی گرم در گرم و برای نانو رس مونت موریلونیت به ترتیب 6/4، 6/4، 5/4 و 6/4میلی گرم در گرم و در نانو اکسید سیلیسیم اصلاح شده به ترتیب برابر 8/5، 1/6، 2/6و 9/5 میلی گرم بر گرم بوده است. در بخش خاک آزمایش های ایزوترم جذب بور در خاک در سه حالت خاک تیمار شده با 2% نانو رس مونت موریلونیت و خاک تیمار شده با 2% نانو اکسید سیلیسیم و خاک شاهد فاقد نانو ذره بررسی گردید مشخص شد که حداکثر ظرفیت جذب در آن ها به ترتیب برابر با 7/67 و 6/71و 1/65 میلی گرم در کیلوگرم بود. در بررسی ج