18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی آبخوان دشت دهلران با استفاده از مدل GMS وتاثیر اقلیم بر آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آبخوان دشت عباس، نرم افزار GMS، شبیه سازی آب زیرزمینی، مدل مفهومی،تغییر اقلیم.
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی(استاد راهنما)

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت عباس با استفاده از نرم افزار GMSو بررسی تاثیرات اقلیمی بر آن می باشد. مهم ترین هدف این تحقیق، بررسی منابع آب زیرزمینی دشت عباس در طی سال آبی 1391-1384 و به منظور پیش بینی شرایط آن درآینده (1391-1394) است. بدین منظور از اطلاعات هواشناسی، هیدرولوژیکی و زمین شناسی، سطح آب زیرزمینی و لاگ چاه ها جمعآوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از داده های میانگین دما،بارش، تبخیر و تاثیر تغییرات اقلیم برسطح آب زیرزمینی موردبررسی قرار گرفته که به دلیل ازدیاد چاه های منطقه های مشاهداتی سال آبی 1391-1384 شبیه سازی انجام گردیده است. نتایج حاصله، بیانگر آن است براساس آمار محدوده مطالعاتی روند بهره برداری از آبخوان دشت عباس با توجه به انتقال آب سطحی در طی سالهای اخیرنسبتاً ثابت بوده. و به طور متوسط سالانه 25/0 میلیون متر مکعب در سال به تخلیه چاه های بهره برداری افزوده می گردد. هرچند که با انتقال آب سطحی تعدادی از چاه های موجود واقع در محدوده جنوبی استفاده نشده است. در این خصوص سه سناریو با توجه به برداشت آب و تغییرات سطح ایستابی در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که براساس سناریو سومی که بدبینانه ترین سناریو فرض شده می باشد. سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت عباس تا 4 متر در برخی از نواحی کاهش خواهد یافت. که می توان از تراز سطح آب زیرزمینی 10 چاه استفاده شده است. پس از ساخت مدل مفهومی و واسنجی آن، نتایج مربوطه برای داده همراه با تبعات منفی در منطقه باشد. لذا به منظور پرهیز از بحران های مربوطه می بایست مدیریت صحیح در برداشت ومصرف آب دشت اعمال گردد.