18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر سطوح مختلف کودهای ورمی کمپوست,میکوریزا و کود نیتراته بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیک وتیور گراس Chrysopogon zizanioides L))
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
Chrysopogon zizanioides ، مدیریت تلفیقی، کود شیمیایی ، کود بیولوژیک، کود آلی.
سال 1395
پژوهشگران داود اخضری(استاد راهنما) ، شهریار مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

از علف وتیور به عنوان یک ابزار بیومهندسی طبیعی برای اصلاح خاک، کنترل فرسایش و تثبیت شیب ها استفاده می شود. استفاده از مکمل ها در خاک های فقیر برای کمک به رشد بهینه گیاه ضروری است. به منظور بررسی مدیریت تلفیقی کود های آلی، شیمیایی و بیولوژیک بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک وتیور گراس از جمله وزن خشک ریشه و ساقه، رطوبت نسبی، کلروفیل، کارتنوئید، پروتئین کل، محتوای پرولین، کربوهیدرات ها و اسانس گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ملایر در سال 95-1394انجام شد. تیمارها شامل کود ورمی کمپوست در شش سطح صفر(شاهد)، 10،20،40،60 و80 درصد و قارچ میکوریزا در دو سطح تلقیح شده (M2) و تلقیح نشده (M1)، کود ازته در چهار سطح صفر(شاهد)،20،40،80 میلی گرم در کیلوگرم بود که به گلدان های پنج کیلوگرمی اضافه شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف کود نیتراته و قارچ میکوریزا بر وزن مخصوص ظاهری خاک و برخی خصوصیات شیمیایی آن از جمله ظرفیت نگه داشت و هدایت الکتریکی خاک و خصوصیات فیزیولوژیک گیاه از جمله وزن خشک ریشه و ساقه میزان کلروفیلa وb ، کاروتنوئید، محتوای پرولین و محتوای نسبی آب معنی دار بود (05/0p < ). حال آنکه روند تغییر میزان هدایت الکتریکی نسبت به تیمار شاهد حالت کاهشی داشت، پارامتر ظرفیت نگهداشت آب در خاک سیری نزولی داشت، بیشترین میزان وزن خشک برگ و ریشه به ترتیب در تیمار های (N3M1) و (N4M2) مشاهده شد. همچنین پارامتر رطوبت نسبی در تیمار (N3M2) به بالاترین درصد خود رسید. میزان اسانس علف وتیور در تیمار (N4M1) بیشترین مقدار (70/11%) را داشت. در مورد رنگدانه های فتوسنتزی بیشترین میزان در سطح بیست میلی گرم در کیلوگرم و عدم حضور قارچ بود. غلظت قندهای محلول و نامحلول با میزان کود نیتراته ارتباط منفی داشت و قارچ میکوریزا در نبود کود ازته باعث افزایش این شاخص ها شد. پروتئین نیز با افزایش کود ازته تا 20 میلی گرم در کیلوگرم افزایش و سپس کاهش پیدا کرد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده کاربرد توأم ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا باعث شد بیشترین هدایت الکتریکی و ظرفیت نگه داشت خاک به ترتیب در تیمار های (VC6M2) ، (VC2M2) مشاهده شود. روند تغییرات وزن خشک برگ و ریشه سیر افزایشی داشت. همچنین بیشترین میزان رطوبت نسبی (89%) در تیمار (VC5M2) مشاهده شد. مطا