18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب نیترات از آب توسط نانو ذرات ZnO و Al(OH)3
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
حذف، نیترات، نانوذره، اکسید روی، هیدروکسید آلومینیوم.
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

خاک ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق برای حذف نیترات از محلولهای آبی از دو نانو ذره ZnO و 3 Al(OH) با 41 نانو متر استفاده گردید. اثرات زمان تعادل، پ هاش، غلظت جاذب و / 31 و 1 / متوسط اندازه کریستالی به ترتیب: 4 دما بر روی حذف نیترات از آب بررسی شدند و بعد ایزوترمهای جذب را که برحسب موارد بهینه به دست آمده بود مورد بررسی قرار گرفت. میزان حذف نیترات در نانوذره ZnO در 1 PH= ، در غلظت برابر با 4 گرم در لیترجاذب، 33 و /12 ،15/52 ،43/ دمای 12 درجه سانتیگراد و در زمان تعادل 25 دقیقه بیشترین مقدار و به ترتیب برابر با 52 45/3 درصد بود. همچنین برای نانوذره 3 Al(OH) در 1 PH= ، غلظت برابر با 2 گرم در لیترجاذب، دمای 12 درجه 21 درصد به / 35 و 52 /02 ،35/02 ،30/ سانتیگراد و در زمان تعادل 05 دقیقه بیشترین مقدار و به ترتیب برابر با 42 دست آمد. ایزوترمهای جذب بر اساس این موارد بهینه انجام شد همچنین معادله ایزوترمی لانگ مویر در مقایسه با 1 =5/ فروندلیچ نیز با ضریب تبیین 523 R برای ZnO 1 =5/ و 500 R برای 3 Al(OH) بر داده ها برازش بهتری پیدا کردند. بر اساس مدل لانگ مویر برای دو نانو ذره: ZnO و 3 Al(OH) 61 میلی / 60 و 4 / ظرفیت جذب به ترتیب : 5 گرم بر گرم بدست آمد.