18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همدماهای جذب فسفر در حضور اصلاح کننده هیدروکسید آلومینیوم از یک خاک گلخانهای در شهرستان نهاوند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
: فسفر، هیدروکسید آلومینیوم، همدماهای جذب، خاک گلخانه ای
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

فسفر یکی از عناصر پر مصرف برای گیاهان است و فقدان فسفر قابل استفاده در خاک، رشد گیاهان را محدود می کند.در این تحقیق عصاره گیرهایبی کربنات سدیم، کلسیم کلرید 01/0مولار وAB-DTPA به منظور برآورد فسفر قابل جذب خاک ساده و خاک تیمار شده با هیدروکسید آلومینیوم به کار گرفته شد و مشاهده گردید کهفسفر قابل عصاره گیری توسط بی کربنات سدیم در خاک ساده و خاک تیمار شده به ترتیب 6/33 و 4/39 میلی گرم بر کیلوگرمبود که نسبت به دو روش AB-DTPAو کلسیم کلرید 01/0 مولار میزان فسفر بیشتریرا خارج کرد.سپس همدماهای جذب بر روی دو نمونه خاک ساده و تیمار شده انجام شد که در نقطه آخر ایزوترم، بیشترین مقدار جذب مربوط به خاک ساده رقابتی(5/347 میلی گرم بر کیلو گرم) و کمترین مقدار جذب مربوط به خاک ساده (5/257 میلیگرم بر کیلو گرم) بود. بیشترین مقدار واجذب در نقطه آخر ایزوترم مربوط به خاک تیمار شده رقابتی (19/16 %) و کمترین مقدار واجذب مربوط به خاک ساده (47/3 %) بود داده های بدست آمده برای جذب فسفر از طریق معادله فروندلیچ و لانگ مویر مورد بررسی قرار گرفت که داده ها نسبت به معادله فروندلیچ برازش بهتری نشان دادند و ضریب تبیین 988/. به دست آمد.