18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همدماهای جذب پتاسیم در یک خاک گلخانه ای شهرستان همدان بانانو رس مونت موریلونیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پتاسیم، عصاره گیر، هم دمای جذب، نانو رس مونت موریلونیت
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

پتاسیم یکی از مهمترین عناصر غذایی پر مصرف است که پس از نیتروژن بیشترین مقدار جذب گیاهی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نانو رس مونت موریلونیت بر میزان جذب و واجذب پتاسیم در یک خاک گلخانه ای استان همدان صورت گرفت.در این آزمایش از سه عصاره گیراستات آمونیوم 1 نرمال، AB-DTPA 1 مولار و کلرید کلسیم 01/0 مولار برای استخراج پتاسیم از خاک اصلاح نشده استفاده شد.در خاک اصلاح نشده به ترتیب بیشترین مقدار پتاسیم عصاره گیری شده در: استات آمونیوم (0/231 میلی گرم در کیلو گرم) ، AB-DTPA (0/211 میلی گرم در کیلو گرم) و کلرید کلسیم (0/110 میلی گرم در کیلو گرم) بدست آمد. خاک ها با مونت موریلونیت 5 درصد تیمار و سپس جهت اندازه گیری میزان جذب پتاسیم توسط خاک در دو حالت شاهد و اصلاح شده با رس از ایزوترم جذب ومدل های جذب فروندلیچ ولنگ مویراستفاده شد. عمل اصلاح باعث گردید میزان جذب به مقدار 744 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با خاک شاهد افزایش یابد.از معادلات خطی فروندلیچ و لنگ مویر جهت توصیف جذب سطحی استفاده شد که معادله فروندلیچبه نحو بهتری بر داده ها برازش داده شد. تفاوت در واجذب بین نمونه خاک شاهد و اصلاح شده با رس کم بود.