18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ایزوترم جذب و دفع پتاسیم روی یک خاک گلخانه ای در همدان در حضور زئولیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایزوترم، پتاسیم، زئولیت، فروندلیچ، لانگ مویر
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

پتاسیم یکی از مهم ترین عناصر غذایی پرمصرف است که پس از نیتروژن بیش ترین مقدار جذب گیاهی را به خود اختصاص می دهد. این آزمایش با هدف بررسی نقش زئولیت بر روی جذب و دفع پتاسیم در یک خاک گلخانه ای با کشت متراکم در شهرستان همدان صورت گرفت. در این آزمایش از سه عصاره گیر استات آمونیوم 1نرمال، کلسیم کلرید 01/0 مولار و AB-DTPA (آمونیوم کربنات 1 مولار، DTPA 005/0 مولار) برای استخراج پتاسیم قابل عصاره گیری خاک شاهد استفاده شد. عصاره گیر استات آمونیوم با مقدار75/2166 میلی گرم بر کیلوگرم بیش ترین و کلسیم کلراید با مقدار 6/1155 میلی گرم بر کیلوگرم کم ترین میزان پتاسیم را عصاره گیری کردند. در ایزوترم جذب در خاک شاهد، در تمام غلظت ها دفع صورت گرفته است اما در خاک تیمار شده با زئولیت به غیر از غلظت اول (50میلی گرم بر لیتر) که دفعی معادل 523 میلی گرم بر کیلوگرم وجود داشت در بقیه غلظت ها جذب صورت گرفت. در ایزوترم دفع پتاسیم در بیش تر غلظت ها، دفع در هر دو خاک شاهد و تیماری تقریبا برابر بود به جز غلظت 150 میلی گرم بر لیتر که شاهد دفع بیش تری نسبت به تیمار داشت.هیچ کدام از معادلات فروندلیچ و لانگ مویر بر داده های جذب برازش نیافتند.