18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همدماهای جذب بوردر یک خاک گلخانهای در شهرستان نهاوند با اصلاح کننده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بور، عصارهگیر، هم دمای جذب، واجذب
سال 1395
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان بور در خاک گلخانهای در نهاوند صورت گرفت. به منظور استخراج بور از خاک مورد آزمایش از چهار عصارهگیر اگزالات آمونیوم، آب جوش، کلسیم کلرید و آمونیوم بیکربنات دی اتیلن تری آمین پنتا استیک - اسید) ( AB-DTPA استفاده شد، که از این چهار روش برای عصارهگیری از خاک اصلاح شده با هیدروکسید آلومینیوم (𝐴𝐿(𝑂𝐻)3) سه درصد نیز استفاده شد. در خاک اصلاح شده و اصلاح نشده میانگین بور عصاره گیری شده به > )3/ 70 ( < کلسیم کلرید) 56 / 88 ( < آب جوش) 07 / ترتیب: اگزالات آمونیوم) 38 AB-DTPA 5/56 ( بدست آمد. جهت ( اندازهگیری همدماهای جذب بور در حالت ساده و رقابتی )فسفات( توسط خاکهای مورد نظر) بدون تیمار و با تیمار هیدروکسید آلومینیوم( از ایزوترم جذب و مدل های جذب فروندلیچ و لنگ مویر استفاده شد که معادله فروندلیچ بهتر بر داده ها برازش یافت. ضمنا تیمار باعث کاهش جذب بور در خاک در دو حالت محلول ساده و رقابتی گردید. واجذب بور در این 7میلی گرم بر کیلوگرم گردید. / نمونه خاک صورت نگرفت. ضمنا اصلاح باعث کاهش میزان جذب بور به مقدار