18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جذب نیترات از آب توسط نانورس بنتونیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب، نیترات، بنتونیت
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط نیترات رو به افزایش است و یافتن راه حلهایی برای حذف آن از آبها و خاک ضروری به نظر میرسد. آزمایشات بهینه سازی جذب برای حذف نیترات از آب بررسی شدند و بعد ایزوترمهای جذب مورد بررسی قرار گرفت. میزان حذف نیترات توسط رس بنتونیت در 4pH= ، غلظت برابر با 1 گرم در لیتر، دمای 15 درجه سانتیگراد و زمان تعادل 60 دقیقه بیشترین مقدار و به ترتیب برابر با 7 / 28 ، 6 / 24 ، 8 / 31 و 2 / 46 درصد بود. معادله ایزوترمی لانگ مویر در مقایسه با فروندلیچ نیز با ضریب تبیین 799 / 0 = 2R بر داده ها برازش بهتری پیدا کرد. بر اساس مدل لانگ مویر ظرفیت جذب 8 / 30 میلی گرم بر گرم بدست آمد.