18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش بیوچار در همدماهای جذب پتاسیم در یک خاک گلخانهای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایزوترم جذب، فروندلیچ، عصاره گیر
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی همدمای جذب سطحی پتاسیم در خاک با بیوچار 3 % می باشد. نتایج نشان داد مقاادیر پتاسایم عصاره گیری شده با: AB-DTPA 01 / 0 مولار، استات آمونیوم نرمال و کلرید کلسیم 01 / 0 مولار به ترتیاب 1 / 330 ، 6 / 305 و 3 / 210 میلی گرم در کیلو گرم به دست آمد . جهت اندازه گیری میزان جذب پتاسیم از ایزوترم جاذب و مادل هاای ایزوترمای فروندلیچ و لانگ مویر استفاده شد. جذب سطحی غیر رقابتی در خاک اصلاح شده به مقادار 5 / 47 میلای گارم در کیلاوگرم در مقایسه با خاک اصلاح نشده کاهش یافت. همچنین میزان جذب سطحی رقابتی )در حضور ( خاک اصلاح شده باه مقادار 9 / 94 میلی گرم بر کیلوگرم کمتر از خاک اصلاح نشده می باشد. از معادلات خطی فروندلیچ و لانگ مویر جهت توصیف جاذب سطحی استفاده شد که معادله فروندلیچ به نحو بهتری ) = 0/9942R ( بر داده ها برازش یافت.