18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر دما و زمان برجذب نیترات از آب توسط نانو ذره زئولیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زئولیت، جذب، نیترات، ترمودینامیک، سینتیک
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی ، محبوبه ضرابی

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی اثر دما و زمان بر جذب نیترات آب توسط نانو ذره زئولیت بود. ماهیت و اندازه نانو ذره زئولیت با دستگاه XRD تعیین شد و اندازهگیری نیترات با روش رنگسنجی )نیتراور 5 ( و دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 400 نانومتر اندازه گیری شد. به این منظور شرایط جذب در آب تحت تاثیر دما و زمان مورد بررسی قرار گرفت که اعداد بدست آمده و مقدار جذب به این ترتیب در 20 درجه سانتیگراد ) 4 / 18 درصد( و 50 دقیقه ) 9 / 13 درصد( بود سپس دادهها به معادلات سینتیکی و ترمودینامیکی برازش، که معادله سینتیکی شبه مرتبه دوم در مقایسه با شبه مرتبه اول با ضریب تبیین 972 / 0 برازش بهتری داشت. ثابت های معادلات ترمودینامیکی نشان داد که جذب نیترات یک واکنش غیرخودبهخودی میباشد زیرا 0 ΔG مثبت و آنتالپی واکنش مثبت ) 7 / 17 + کیلو ژول بر مول( بدست آمد که نشان دهنده گرماگیر بودن واکنش بود. آنتروپی واکنش مثبت ) 1 / 49 + ژول بر مول در کلوین( با افزایش بی نظمی همراه بود.