18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
جذب آمونیوم از آب توسط نانو رس مونتموریلونیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جذب، آمونیوم، نانو رس، مونتموریلونیت
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی ، داود اخضری

چکیده

هدف از این مطالعه حذف یون آمونیوم توسط نانو رس مونتموریلونیت از آبها و پسابها بود. اثر غلظت جاذب، pH ، زمان و اثر دما به منظور تعیین شرایط بهینه مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان حذف آمونیوم در غلظت 2 گرم بر لیتر برابر 5 / 31 ، در پهاش 7 برابر 6 / 9، در زمان 120 دقیقه برابر 0 / 14 و در دمای 15 درجه سانتیگراد برابر 9 / 18 میلیگرم بر گرم رس بدست آمد. سپس با در نظر گرفتن شرایط بهینه، ایزوترمهای جذب در غلظتهای 0 ، 20 ، 40 ، 60 ، 80 و 100 میلیگرم بر لیتر آمونیوم ) N - +4N H ( انجام شد. ایزوترم جذب آمونیوم با نانو رس مونتموریلونیت به معادله فروندلیچ با ضریب همبستگی ( = 0.9162R ( بیشترین برازش را داشت که نشان دهنده سطوح جذبی غیرهمگن و چند لایه است. همچنین ماکزیمم جذب نانو رس مونتموریلونیت 8 / 9 میلیگرم بر گرم نیتروژن برآورد گردید که این نتایج نشان داد نانو رس مونتموریلونیت در حذف آمونیوم از آبها و پسابها موثر میباشد