18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش نانو ذرات هیدروکسید آلومینیوم در جذب و دفع بور در خاک گلخانهای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بور، عصارهگیر، همدمای جذب، هیدروکسید آلومینیوم، نانو
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

بور از عناصر کم مصرف لازم برای رشد گیاهان است. فرآیند جذب نقش مهمی را درحلالیت بوردر محلول خاک و در نتیجه در دسترس بودن آن برای گیاهان ایفا میکند. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر اصلاح کننده نانوذره هیدروکسید آلومینیوم (𝐴𝐿(𝑂𝐻)3) بر میزان جذب و واجذب بور در یک خاک گلخانهای در جنوب استان همدان ) نهاوند( صورت گرفت. دراین آزمایش از چهارعصارهگیر آب جوش، آمونیوم بیکربنات دی اتیل تری آمین پنتا استیک - اسید ) AB-DTPA 1 مولار برای استخراج بور از خاک اصلاح نشده و خاک / (، اگزالات آمونیوم و کلسیم کلرید 10 اصلاح شده با نانوذره هیدروکسید آلومینیوم سه درصد استفاده شد. در هر دو خاک اصلاح شده و اصلاح نشده به ترتیب >)0/ بیشترین میزان بورعصاره گیری شده در: اگزالات آمونیوم ) 405 AB-DTPA > ) 1/ 1/451 (< کلسیم کلرید) 533 ( 1 (میلیگرم در کیلوگرم بدست آمد. همچنین همدمای جذب بوردر هردو خاک اصلاح شده و اصلاح / آب جوش) 071 53 میلیگرم بر / نشده، در حضور و عدم حضور آنیون رقیب فسفات بررسی شد که خاک شاهد منفرد با مقدار جذب 77 کیلوگرم بور ماکزیمم میزان جذب را نسبت به خاک شاهد دارای آنیون رقیب و خاکهای اصلاح شده داشت. معادلات خطی فروندلیچ و لانگمویر بر دادههای جذب بور برازش و معادله فروندلیچ فقط به خاک شاهد با بیشترین ضریب همبستگی ) 19.4 = 7 R (،روند جذب را بهتر توجیه نمود. واجذب بور در این نمونه خاکها جزیی بود.