18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از دادههای سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خشکسالی، شاخص بارش استاندارد، شاخص وضعیت پوشش گیاهی، سنجش از دور
سال 1396
مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
پژوهشگران شهریار مهدوی ، امید چترآبگون

چکیده

با توجه به روند تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی در دهه اخیر، خشکسالی به یک مشکل بزرگ در جهان و بالاخص در مناطق خشک و نیمه خشک از قبیل ایران تبدیل شده است. از این رو پایش و مدیریت آن امری مهم میباشد. در مقابل روشهای سنتی که مبتنی بر مشاهدات ایستگاههای هواشناسی هستند و بیشتر به بررسی خشکسالی هواشناسی میپردازند، استفاده از تکنیک سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای به عنوان یک ابزار مفید جهت پایش مکانی و زمانی خشکسالی کشاورزی مورد توجه محققین واقع شده است. اما استفاده از این تکنیک و نتایج حاصل از آن همچنان نیاز به ارزیابی و واسنجی برای مناطق مختلف دارد. هدف از این مطالعه 2000 میباشد. - بررسی الگوهای مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از دادههای ماهواره ای سنجنده مادیس بین سالهای 2013 ،(NDVI) بدین منظور شاخصهای خشکسالی بر مبنای دادههای ماهوارهای شامل: شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی از روی )SWI( و شاخص رطوبت خاک (TDVI) شاخص خشکی ،)TCI( شاخص وضعیت دما ،(VCI) شاخص وضعیت پوشش گیاهی تصاویر مادیس برای دوره زمانی مورد نظر و در مقیاسهای زمانی فصلی، شش ماهه و سالانه استخراج گردید و نتایج حاصل از این مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که محدوده مطالعاتی به طور کلی از پوشش )SPI( شاخص ها با مقادیر شاخص بارش استاندارد VCI گیاهی متوسط تا کم برخوردار است. برمبنای محاسبههای انجام شده شرایط اقلیمی محدوده با نتایج حاصل از شاخص گیاهی به عنوان بهترین شاخص جهت پایش خشکسالی کشاورزی استان VCI در مقیاس فصلی، تطابق بیشتری دارد. در نتیجه شاخص نشان دهنده وضعیت خشکسالی در سال ،VCI مرکزی انتخاب گردید. همچنین نتایج به دست آمده از به کار گیری شاخص گیاهی های 2000 و 2008 و وضعیت ترسالی در سال های 2009 و 2010 نسبت به دوره مطالعاتی در منطقه می باشد.