18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف سختی از محلول آبی توسط نانوجاذب SnO2 حذف سختی از محلول آبی توسط نانوجاذب SnO2
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Adsorption Isotherm, Hardness, Nano-adsorbent SnO₂
سال 1396
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

با رشد روزافزون جوامع بشری، تامین منابعآبی سالم و با کیفیت عاملی مهم برای رفاه و سالمت انسان- هاست. از جمله عوامل کیفی مهم در منابع آبی سختیآب است. هدف از تحقیق حاضر بررسی راندمان حذف سختی از محلول آبی با جذب سطحی بر روی نانوجاذب SnO2 میباشد. روش پژوهش: در این تحقیق، تاثیر پارامترهایی چون غلظت نانو جاذب، pH ،زمان تماس و دما بر روی محلول آبی دستساز با غلظت اولیه 05 میلیگرم در لیتر کلسیم و منیزیم در واکنش حذف توسط نانو جاذب SnO2 مورد بررسی قرار گرفت. سپس شرایط بهینهی جذب مشخص شده و در ایزوترم جذب با غلظتهای5 ،15 ،05 ،05 ،05 و 05 میلیگرم در لیتر کلسیم و منیزیم بر روی نمونه های آب اعمال گردید. یافتهها: نتایج حاصل نشان داد که راندمان واکنش حذف کلسیم و منیزیم از نمونه آب در شرایط بهینهی جذب بهترتیب برابر 00و 6/03 درصد میباشد.