18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر نانو اکسیدروی، نانوکلات روی و سولفات روی بر فراهمی روی در خاک و خصوصیات کمی و کیفی انگور "بیدانه سفید"
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
انکوباسیون، فراهمی روی، آنزیم های آنتی اکسیدانی، تاکستان.
سال 1397
پژوهشگران روح الله کریمی(استاد راهنما) ، شهریار مهدوی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از روش های کار آمد در کود دهی تاکستان ها کاربرد عناصر میکرو بصورت کلات است. وجود خاک های آهکی باPH بالا یکی از معضلات تغذیه ای در باغات انگور ایران است. در این پژوهش اثر کاربرد عناصر میکرو به صورت نانوکلات روی، سولفات روی و نانو اکسید روی هر کدام درسه سطح 0، 0/250و0/500 گرم برکیلوگرم خاک در قالب -طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اواسط پاییز سال 1395 در یک قطعه باغ مادری 12 ساله باسیستم خزنده واقع در اشترینان از توابع شهرستان بروجرد اجرا شد. نتایج آزمایش انکوباسیون منابع مختلف کودی روی نشان داد که این ترکیبات در هفته اول اضافه شدن به خاک بیشترین فراهمی را داشتند ولی با گذشت زمان این فراهمی کاهش یافت. این کاهش در هفته های اول شدیدتر و در هفته های آخر با شیب خیلی ملایم تری انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق بیشترین فراهمی مربوط به نانوکلات روی و کمترین فراهمی مربوط به نانواکسیدروی و تیمار شاهد بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد میزان روی قابل استخراج خاک مزرعه در پایان فصل زراعی (بعد از برداشت محصول) از نانوکلات روی کمتر از سولفات روی و نانواکسیدروی بدست آمد. با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس اثر منابع مختلف کود روی بر عملکرد خوشه، حبه، عملکردکل، فنل کل، آنتوسیانین، فلاونوئید، مواد جامد محلول، PH، کاتالاز، اسید قابل تیتر، قند، گایاکل پراکسیداز، پروتئین ، ویتامین ث میوه و کلروفیل برگ تاک های تیمار شده انگور بیدانه سفید در سطح احتمال 1% معنی دار شد. بیشترین میزان عملکرد (3/27 کیلوگرم در تاک) مربوط به تیمار سطح سه نانوکلات روی و کمترین آن (2/23 کیلوگرم در تاک) مربوط به تیمار شاهد بدست آمد. بیشترین غلظت فنول کل (3/0 میلی گرم اسید گالیک بر گرم وزن تر) که مربوط به تیمار سطح 3 نانوکلات روی و کمترین مقدار آن (1/0 میلی گرم اسید گالیک برگرم وزن تر) مربوط به تیمار شاهد می باشد. همچنین بیشترین مقدار قند محلول میوه (8/1 میلی گرم بر گرم وزن تر) مربوط به سطح سوم تیمار سولفات روی و کمترین میزان آن (3/1 میلی گرم برگرم وزن تر) مربوط به تیمار شاهد بدست آمد. غلظت کاروتنوئید، آنتوسیانین، اسید قابل تیتر، کاتالاز، گایاکل پراکسیداز، پروتئین ، ویتامین ث ، آهن و پتاسیم میوه و کلروفیل برگ در پاسخ به کاربرد نانو کلات روی افزایش چشمگیری نشان داد.