18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف آلودگیهای نفتی از خاک با استفاده از دستگاه انکوباتورو فضای آزمایشگاه توسط نانو ذره CeO2 و نانو رس بنتونیت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بنتونیت، سریوم اکسید، دستگاه انکوباتور،فضای آزمایشگاه، آلودگیهای نفتی
سال 1398
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

تجمع آلایندهها در خاک میتواند اثرات مخربی بر محیطزیست و سلامت انسان داشته باشد. آلایندههای موجود در خاک می- توانند وارد زنجیره غذایی شده و سلامت حیوان و انسان را با خطر جدی مواجه سازد. در این پژوهش به منظور حذف آلودگی- های نفتی از خاک از نانو ذره CeO2 و نانو رس بنتونیت استفاده شد. خاک مورد بررسی در 2 مرحله مورد بررسی قرار گرفت. 25 ،به مدت 4 روز در فضای آزمایشگاه در دمای ثابت آزمایشگاه، با نانو ذره CeO2 و oc به مدت 6 هفته در انکوباتوردر دمای نانو رس بنتونیت انکوباسیون شد. برای هر کدام از این 2 مرحله آنالیز، مقدار 150 گرم از خاک وزن شد و 75/3 گرم از نانو ذره موردنظر و مقدار cc 20) معادل gr 17 (نفت خام نیز به خاک اضافه شد و بعد از آن با آب مقطر به ظرفیت زراعی (C.F ( رسانده شد لازم به ذکر است که نمونهی شاهد (بدون اضافه کردن نانو ذره) تهیه شد. در آزمایشهایصورت گرفته در دستگاه انکوباتور و فضای آزمایشگاه با انجام میانگینگیری بین درصدهای حذف انجام شده مشخص شد که بیشترین حذف به ترتیب در فضای آزمایشگاه مربوط به CeO2 با %5/24 حذف و در دستگاه انکوباتور مربوط به CeO2 با %5/9 حذف بدست آمد.