18 مرداد 1399
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف آلودگی نفتی از خاک با استفاده از نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم(TiO2 (و اکسید سریوم(CeO2 (و نانو رسهای بنتونیت و مونتموریلونیت در دستگاه اشعه ماوراء بنفش(UV(
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بنتونیت، سریوم اکسید، مونتموریلونیت، دیاکسید تیتانیوم، دستگاه اشعه ماوراء بنفش.
سال 1398
پژوهشگران شهریار مهدوی

چکیده

امروزه وجود مواد آلاینده آلی در آبهای زیرزمینی به مشکلی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. در این میان، آلودگیهای مواد نفتی یک موضوع بسیار جدی میباشد که مورد توجه افکار عمومی است. چرا که در برخی مواقع این آلودگیها آسیب جدی به محیطهای آبی و خاکی وارد میکنند. . در این پژوهش به منظور حذف آلودگیهای نفتی از خاک از نانو ذرات:TiO2 ،CeO2و نانو رسهای: مونت- موریلونت، بنتونیت مورد بررسی قرار گرفته شد.خاک مورد استفاده به مدت 4روز با نانو ذرات مورد نظر (هر کدام بهصورت جداگانه) انکوباسیون شدند ماوراء بنفش (UV (قرار داده شد.در این پژوهش با انجام میانگینگیری بین درصدهای حذف انجام شده این نتیجه گرفته شد که بیشترین حذف به ترتیب: توسط نانو ذره TiO2) با %32 ،(نانو رس مونتموریلونیت (با %25 ،(نانو ذره CeO2) با %7/21 ( و نانو رس بنتونیت (با %21 (بدست آمد. در نتیجه حذف آلودگی نفتی توسط TiO2 و مونتموریلونیت جواب بهینهتری نسبت به CeO2 و بنتونیت داشته است.. برای این کار مقدار 150 گرم از خاک را وزن شد و سپس 75/3 گرم هر کدام از نانو ذرات موردنظر و مقدار20cc نفتخام نیز به خاک اضافه شد و بعد از آن با آب مقطر به ظرفیت زراعی (C.F (رسانده شد و در دستگاه اشعه قرار داده شد