20 بهمن 1401
سيد مهدي ميرمهدي

سید مهدی میرمهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد استان های کشور در حوزه خدمات بهداشت و درمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رتبه بندی، بهداشت و درمان، تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی فازی
سال 1399
پژوهشگران سید مهدی میرمهدی

چکیده

ارزیابی عملکرد با بازخوردی که فراهم می نماید همواره مبنایی برای برنامه ریزی و مدیریت مناسب است. از نتایج ارزیابی عملکرد می توان به منظور تخصیص بهینه منابع و اصلاح روند اجرای عملکرد استفاده کرد. هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی استان های کشور در حوزه خدمات بهداشتی ودرمانی می باشد که از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش در قلمرو تحقیق در عملیات می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به آمار واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی که توسط وزارت بهداشت و درمان منتشر شده بود، جهت ارزیابی و رتبه بندی استان های کشور در حوزه خدمات بهداشت و درمان با استفاده تحلیل سلسله مراتبی فازی و TOPSIS استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، تعداد بیمارستان های استان ها و تعداد تخت برای 1000 نفر جمعیت بیشترین اهمیت و تعداد توانبخش های استان ها کمترین اهمیت را از بین معیارها داشتند. پس از بدست آوردن وزن معیارها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، از روش TOPSIS رتبه بندی استان های کشور انجام گرفت. بر اساس نتایج تحقیق، استان تهران برترین رتبه و خراسان شمالی بدترین رتبه را در این زمینه داشتند.