20 بهمن 1401
سيد مهدي ميرمهدي

سید مهدی میرمهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر ترس از کووید19 بر بهزیستی روانشناختی کارکنان با نقش میانجی ناامنی شغلی و تعدیلگر ذهن آگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترس از کووید19 ،بهزیستی روانشناختی، ناامنی شغلی، ذهن آگاهی
سال 1401
مجله مدیریت پرستاری
پژوهشگران سید مهدی میرمهدی

چکیده

مقدمه: شیوع جهانی ویروس کویید 19 و اجرای محدودیت های ناشی از آن باعث ترس و اضطراب زیادی در افراد جامعه شده که این مسئله این به نوبه خود مشکلات روانشناختی عدیده ای در پی داشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترس از کووید19 بر بهزیستی روانشناختی کارکنان با نقش میانجی ناامنی شغلی و تعدیلگر ذهن آگاهی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید که روش انجام آن به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 320 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ای به تعداد 175 نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آن ها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ای که شامل چهار بخش ترس از کووید19، بهزیستی روانشناختی، ناامنی شغلی و ذهن آگاهی بود، استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی همگرا به تایید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Spss و PLS استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده این است که در سطح اطمینان 95 درصد ترس از کووید19 اثر منفی و معنی داری بر بهزیستی روانشناختی کارکنان دارد (316/0- =β ؛P<0/05)؛ بعلاوه ترس از کووید19 از طریق ناامنی شغلی نیز اثر منفی و معنی داری بر بهزیستی روانشناختی کارکنان دارد (324/0- =β ؛P<0/05)؛ همچنین ذهن آگاهی در رابطه ترس از کووید19 و بهزیستی روانشناختی کارکنان نقش تعدیلگر دارد (069/0- =β ؛P<0/05). بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت که ترس از کووید19 نقش بارزی در کاهش بهزیستی روانشناختی کارکنان از طریق ایجاد ناامنی شغلی دارد، در این میان مؤلفه ذهن آگاهی نیز در رابطه ترس از کووید19 و بهزیستی روانشناختی نقش تعدیلگر دارد، به عبارتی کارکنانی که از ذهن آگاهی بالاتری برخوردار هستند کمتر دچار کاهش بهزیستی روانشناختی ناشی از ترس از کووید19 می شوند، لذا نیاز است با تقویت ذهن آگاهی در کارکنان که یک مؤلفه آموزش پذیر نیز می باشد ترس از کووید19 را در آنها کاهش داد.