20 بهمن 1401
سيد مهدي ميرمهدي

سید مهدی میرمهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین خلاقیت، تاب آوری و انجام هم زمان چندین کار توسط کارکنان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خلاقیت کارکنان، تاب آوری کارکنان، پلی کرونیسیتی
سال 1400
پژوهشگران سید مهدی میرمهدی(استاد راهنما) ، فتانه یار احمدی(استاد مشاور)

چکیده

در دهه حاضر، اهمیت خلاقیت کارکنان در همه انواع سازمان ها به امری حیاتی مبدل شده است. توانمندی های کارکنان با توجه به تفکر خلاقانه به عنوان منبع اصلی موفقیت سازمان ها شناخته شده است برای حفظ هم راستایی با شرایط متغیر، سازمان ها غالباً به خلاقیت کارکنان تکیه می کنند. بنابراین، خلاقیت فردی نقش مهمی در کسب مزایای رقابتی و بقای بلندمدت تمامی سازمان دارد هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت، تاب آوری و انجام هم زمان چندین کار توسط کارکنان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علّی قرار دارد جامعه ی مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 20 سوالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که انجام هم زمان چندکار (پلی کرونیسیتی) کارکنان رابطه مثبتی با خلاقیت کارکنان، تاب آوری کارکنان دارد و نیز تاب آوری کارکنان رابطه مثبتی با خلاقیت کارکنان دارد.