09 تیر 1401
ثمر مرتضوي

ثمر مرتضوی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آلودگی محیط زیست
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست (1380 - 1382)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Samar Mortazavi, Eisa Solgi (2021) Assessment of Tolerance of Some Tree Species to Air Contamination Using Air Pollution Tolerance and Anticipated Performance Indices in Isfahan City, Iran Journal Of Advances In Environmental Health Research: 9(1); 31-44
2
عیسی سلگی، ثمر مرتضوی (1400) مقایسه روش های اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) پرسولفات در حذف رنگ از پساب شهری علوم و فناوری رنگ: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57; 215-223
3
4
Samar Mortazavi, Eisa Solgi (2021) Assessing the Uptake and Accumulation of Heavy Metals and Particulate Matter from Ambient Air by Some Tree Species in Isfahan Metropolis, Iran Environmental Science and Pollution Research: 28; 41451–41463
5
ثمر مرتضوی (1399) بررسی روند تغییرات فصلی آلودگی فلزات سنگین در رودخانه بادآور لرستان پژوهش های محیط زیست: سال 11 ،شماره 22 ،پاییز و زمستان 1911; 159-172
6
ثمر مرتضوی (1399) بررسی میزان غلظت سرب در آب و ماهی کپورمعمولی Cyprinus carpio) ( در تالاب بینالمللی چغاخور محیط زیست جانوری: دوره 10، شماره 4; صفحه 317-324
7
Samar Mortazavi (2021) A Comparative Study on the Capability of Tree Species in Urban Afforestation to Accumulate Heavy Metals Journal Of Advances In Environmental Health Research: Volume 9, Issue 1; 70-90
8
9
ثمر مرتضوی (1399) سنجش میزان امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتنهای BTS در برخی مناطق مسکونی شهرکرج مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور: دوره 8 شماره 2; 29-45
10
Eisa Solgi, Kamran Shayesteh, Samar Mortazavi (2020) Mapping and risk assessment of heavy metals in agricultural soils of the Siakh Darengoun Region, Shiraz, Iran environmental resources research: 8(1); 83-95
11
12
فرهاد قاسمی آقباش، ثمر مرتضوی (1398) توزیع فلزات سنگین در برگ و پوست درختان مورد استفاده در جنگلداری شهری همدان پژوهش های محیط زیست: دوره 10 شماره 20; 105-114
13
14
15
16
ثمر مرتضوی (1398) بررسی تجمع زیستی فلزات در رسوبات و عضله ماهیان رودخانه دز در سال 1393 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 21، شماره 6 - شماره پیاپی 85; 179-196
17
18
بهناز عطائیان، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده (1398) ارزیابی و بررسی توزیع فضایی میزان آلودگی مس در خاک و منابع آب تاکستان های انگور مهندسی بهداشت محیط: 6(3); 293-310
19
ثمر مرتضوی، عیسی سلگی (1398) ارزیابی ظرفیت گونه های درختی و درختچه ای در تجمع ذرات معلق هوا (PM10، PM2.5 و PM0.2) سلامت و محیط زیست: جلد 12 شماره 1; صفحات 1-16
20
21
ثمر مرتضوی (1398) مدلسازی آلودگی نیترات در آبخوان آبرفتی اسدآباد و ارزیابی آسیبپذیری پژوهش آب ایران: جلد 13 / شماره 1/ پیاپی 32 / بهار 1398; (113 -105)
22
23
Samar Mortazavi (2019) Effects of xenostrogen treatment (4-Nonylphenol, Bisphenol A) on vitellogenin expression in juvenile Cyprinus carpio caspian journal of environmental sciences: Vol. 17 No. 1; pp. 43~53
24
ثمر مرتضوی، فرهاد قاسمی آقباش (1398) امکانسنجی پایش زیستی فلزات سنگین توسط گونههای چوبی مناطق شهری پژوهش و توسعه جنگل: 5(1); 55-71
25
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) قابلیت دستیابی زیستی عناصر سمی از مقدار کل در رسوبات سطحی خلیج فارس علوم و فنون شیلات: جلد 8 شماره 1; صفحات 359-369
26
27
28
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) ارزیابی آلودگی رسوبات ساحلی جزیره قشم به عناصر Cr, Ni, Cd, Zn, Pb, Cu با استفاده از شاخصهای کیفیت رسوب سلامت و محیط زیست: جلد 11 شماره 3; صفحات 433-448
29
30
31
ثمر مرتضوی، کامران شایسته (1397) بررسی آلودگی بصری کاربریهای ناهمگون با عرصه در مناطق گردشگری (مطالعة موردی: جنگلهای دو هزار سه هزار، تنکابن) سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31; صفحه 47-58
32
33
34
ثمر مرتضوی (1397) ارزیابی ریسک غیرسرطانزایی فلزات سرب، روی و کادمیوم مصرف کپور ماهی تالاب چغاخور بهداشت مواد غذایی: دوره 8، 1 (29) بهار1397،; صفحه 59-72
35
36
37
38
ثمر مرتضوی (1396) پایش زیستی فلزات سنگین با استفاده از گیاه نی (Phragmites australis) در تالاب هشیلان کرمانشاه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره نوزدهم شماره 4; 67-79
39
Samar Mortazavi (2017) Risk assessment of non-carcinogenic effects of heavy metals from Dez river fish iranian journal of health sciences: Volume 5، Number 4; 10-25
40
41
ثمر مرتضوی (1396) بررسی غلظتهای ناپروکسن، سبکس و دیکلوفناک در آب رودخانه کرج و پسابهای ورودی به آن، استان البرز، ایران مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: دوره 16 ، مهر 1396; 605-622
42
43
ثمر مرتضوی (1396) پهنه بندی غلظت و ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در رسوبات تالاب میقان اکوهیدرولوژی: دوره 4 شماره 2; 533-545
44
ثمر مرتضوی (1396) ارزیابی زیست محیطی آلودگی روی، کادمیوم و سرب در آب، رسوب و میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در تالاب آلاگل زیست شناسی دریا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز: جلد 9 شماره 1; 73-82
45
46
Samar Mortazavi (2016) Optimizing cultivation of agricultural products using socio-economic and environmental scenarios Environmental Monitoring and Assessment: 188(11):627; 1-18
47
48
ثمر مرتضوی، میر مهرداد میرسنجری (1395) پررسی میزان تجمع فلزات سنگین روی، مس، سرب و کادمیم در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا در فصل سرد علوم و فنون دریایی: دوره 15 ،ؿشماره 1 ،بهار 1395; 66-74
49
50
51
52
53
ثمر مرتضوی، علیرضا ایلدرمی (1393) Levels of Cu, Zn, Pb, and Cd in the leaves of the tea plant (Camellia sinensis) and in the soil of Gilan and Mazandaran farms of Iran Journal of Food Measurement and Characterization: Volume 8, Issue 4; pp 277-282
54
Samar Mortazavi (2014) The Swan Mussel (Anodonta cygnea) in Anzali Wetland of Iran, a Potential Biomonitor for Cd and Pb BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: Volume 93, Issue 2; 154-158
55
Lima Tayebi, Samar Mortazavi (2014) Phragmites australis as a heavy metal bioindicator in the Anzali wetland of Iran Toxicological & Environmental Chemistry: Vol. 96, No. 9; 1428-1434
56
57
Samar Mortazavi (2014) Sediment PAH: Contrasting levels in the Caspian Sea and Anzali Wetland MARINE POLLUTION BULLETIN: Volume 84, Issues 1–2; 391-400
58
59
60
Alireza ildoromi, Samar Mortazavi (2013) Assessment of Anodonta cygnea as a Biomonitor Agent for Copper and Zinc in Anzali Wetland, Iran iranian journal of toxicology: Volume 8, No 25; 10-16
61
62
63
64
65
66
67
68
ثمر مرتضوی (1383) سنجش میزان روی، سرب، کادمیوم و کروم در صدف خوراکی صخره ای (Saccosterea cucullata) در سواحل استان هرمزگان علوم و فنون دریایی: زمستان 1381 , دوره 2 , شماره 1; از صفحه 67 تا صفحه 7
مقاله ارائه‌شده
1
ثمر مرتضوی (1398) بررسی عوامل و اثرات آلودگی ناشی از انتشار امواج الکترو­مغناطیس دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار زاگرس، ایران، شهرکرد
2
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1398) ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی با تکیه بر شاخص های سلامتی دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست، گرجستان، تفلیس
3
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1398) منشایابی و ارزیابی خطر اکولوژیک آلودگی ناشی از گرد و غبار پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، تهران
4
نسرین حسن زاده، ثمر مرتضوی (1397) بررسی تاثیرات سم شناسی اکراتوکسین (OTA) در سلامت انسان چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
5
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) مروری بر تاثیرات امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS بر موجودات زنده سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران، تهران
6
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) آلودگی الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS؛ آلاینده ای نوظهور در شهرها سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران، تهران
7
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1396) ارزیابی ریسک فلزات سنگین در بوم سازگان های آبی با تکیه بر شاخص های کنترل کیفیت آب اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
8
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1396) بحران حضور فلزات سنگین در بوم سازگان های آبی و روش های حذف آن اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
9
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1396) مروری بر مطالعه آلودگی ناشی از فلزات سنگین در محیط آبی خلیج فارس اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
10
Samar Mortazavi (2017) Quality Evaluation and Study of Ecological Toxicity of Heavy Metals in Shadegan Wetland Third International Conference on Environment, Engineering & Energy 2017 (EEE 2017), CANADA, TORENTO
11
ثمر مرتضوی (1395) بهینه سازی محصولات کشاورزی با رویکرد اقتصادی و استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در شرق استان گلستان چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران، تهران
12
ثمر مرتضوی (1395) برآورد کمی و کیفی آلودگی در رسوبات سطحی تالاب میقان اراک به کمک شاخص های سنجش رسوب هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، ایران، تهران
13
ثمر مرتضوی (1395) ارزیابی آلودگی فلزات سنگین مس و نیکل در رسوبات سطحی با استفاده از شاخص های آلودگی(مطالعه موردی: تالاب میقان اراک) چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگانهای آبی، ایران، سنندج
14
Samar Mortazavi (2016) Risk and Mobility Assessment of Cd, Pb, Cu and Zn in Anzali Wetland with an Emphasis on Geochemical Fractionation 18th International Conference on Trace Elements in the Environment, 12 to 15 September 2016, Ghent, Belgium, Belgiume- Ghent, ghent
15
ثمر مرتضوی (1395) بررسی آلودگی فلزات سنگین مس و نیکل در رسوبات سطحی تالاب میقان اراک با استفاده از شاخص های آلودگی و کیفیت رسوب کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، ایران، رشت
16
ثمر مرتضوی (1394) نگرشی بر مدیریت جامع پسماند در ایران و جهان (مطالعه موردی: شهر اراک) دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
17
ثمر مرتضوی (1394) اقتصاد محیط زیست با تاکید بر حسابداری سبز دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
18
ثمر مرتضوی (1394) بررسی اثرات امواج الکترو مغناطیس گوشی تلفن همراه دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
19
عیسی سلگی، ثمر مرتضوی (1394) استفاده از کرم خاکی به عنوان شاخص زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران، همدان
20
ثمر مرتضوی (1394) بررسی استفاده از انرژی حاصل از آب به عنوان یک انرژی پاک در بحث مدیریت انرژی همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
بهناز عطائیان، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده (1400) بررسی میزان آلودگی مس در خاک و منابع آب تاکستانهای شهرستان ملایر دانشگاه ملایر
2
3
ثمر مرتضوی، عیسی سلگی، کامران شایسته (1395) طرح مطالعاتی جامع کاهش و کنترل الودگی هوای شهر همدان اداره کل محیط زیست استان همدان
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37