03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

علایق پژوهشی

 • مهندسی تونل
 • مهندسی پی
 • مکانیک خاک
 • پایداری شیروانی ها
 • تثبیت و بهبود خاک
 • مکانیک سنگ
 • روشهای عددی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Vahed Ghiasi (2020) Numerical and artificial neural network analyses of ground surface settlement of tunnel in saturated soil SN Applied Sciences: Ghiasi, V., Koushki, M. Numerical and artificial n; 1-14
3
واحد قیاسی (1398) مدلسازی ماکرو رفتار پس پانچ دال های تخت در خرابی پیش رونده مهندسی عمران مدرس: دوره 19، شماره 6 - ( 1398 ); 201-217
4
Vahed Ghiasi (2019) Numerical study of the effects of bed resistance and groundwater conditions on the behavior of geosynthetic reinforced soil walls Arabian Journal of Geosciences: Arabian Journal of Geosciences (2019) 12:729 https; Arabian Journal of G
5
واحد قیاسی (1398) بررسی اثر تغییر ضخامت پی گسترده و طول شمع در تحلیل پی های رادیه مرکب زمین شناسی مهندسی: جلد 13، شماره 2 - ( 5-1398 ); https://jeg.khu.ac.i
6
واحد قیاسی (1397) پاسخ لرزه ای ریزشمع های زاویه دار در خاک های لایه دار مهندسی عمران شریف: دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 125-133; 125-133
7
Vahed Ghiasi (2018) Seismic response of buried pipes to microtunnelling method under earthquake loads SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING: Volume 113; 193-201
8
9
واحد قیاسی (1397) مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع های استوانه ای، مخروطی و نیمه مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود مهندسی سازه و ساخت: pp. -. doi: 10.22065/jsce.2018.102011.1356; pp. -. doi: 10.22065
10
واحد قیاسی (1397) مطالعه ی عددی تاثیر شرایط مقاومتی بستر و آب زیرزمینی بر رفتار دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی مهندسی عمران شریف: دوره 35.2، شماره 4.2 زمستان 1398 صفحه 141-148; دوره 35.2، شماره 4.2
11
واحد قیاسی (1396) بررسی پارامتریک دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی قرار گرفته بر روی بستر تراکم پذیر مهندسی عمران امیرکبیر: نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 51 ،شماره 2 ،سال; نشریه مهندسی عمران ا
12
واحد قیاسی (1396) مطالعۀ عددی نشست پیهای رادیه- مرکب منفصل با تأکید بر تعریف جدیدی از این سیستمها با عنوان سیستم ترکیبی مدل سازی در مهندسی: مجله مدلسازی در مهندسی سال شانزدهم، شماره 55 ،زمست; 235-245
13
Vahed Ghiasi (2016) Analyzing the causes of delay in development projects by fuzzy analysis International Journal of Quality & Reliability Management: 34; 1412-1430
14
Vahed Ghiasi (2014) Diaphragm Wall-Tunnel Interaction in Saturated Soil Electronic Journal of Geotechnical Engineering: Vol. 19 [2014], Bund. L; 2669-2678
15
Vahed Ghiasi (2013) Methods of Retrofitting the Foundation of Unreinforced Masonry Buildings Electronic Journal of Geotechnical Engineering: Vol. 18 [2013], Bund. Y; 5747-5758
16
Vahed Ghiasi (2012) Effects of Cement–Sodium Silicate System Grout on Tropical Organic Soils The Arabian Journal For Science And Engineering: December 2012, Volume 37, Issue 8, pp 2137–2148; 2137–2148
17
Vahed Ghiasi (2010) Construction Regulations along Metro Alignment AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES: Australian Journal of Basic and Applied Sciences, ; 5972-6009
مقاله ارائه‌شده
1
واحد قیاسی (1398) ارزیابی جدید پایداری دینامیکی سدهای خاکی و سنگریزها ی چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران، تهران
2
واحد قیاسی (1398) بررسی خا کهای مسئله دار و ارائه راهکارهای جدید بهساز ی چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران، تهران
3
واحد قیاسی (1398) ژئوترمال و شیوههای جدید بهره برداری از انرژی زمین گرمای ی چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران، تهران
4
واحد قیاسی (1397) ارزیابی کیفی انواع خرابی خطوط ریلی مترو ، مطالعه موردی: خطوط مترو تهران کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ایران – تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی8102)، ایران، تبریز
5
واحد قیاسی (1397) بررسی روش های مکانیزه و مدرن ارزیابی کیفی خطوط ریلی کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ایران – تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی8102)، ایران، تبریز
6
واحد قیاسی (1395) بررسی عددی اثر پارامتر طول شمع در نشست پیهای رادیه-شمع با استفاده از روش اجزاء محدود کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، ایران، رشت

دانشجویان

 • پيمان پوركرامت
  نام و نام خانوادگی: پیمان پورکرامت
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران
  رساله:
 • اسماعيل موسي پور موسي پور
  نام و نام خانوادگی: اسماعیل موسی پور موسی پور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران
  رساله:
 • فرزاد حيدري
  نام و نام خانوادگی: فرزاد حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران
  پایان نامه:
 • امين فرزان
  نام و نام خانوادگی: امین فرزان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه:
 • مبين مرادي
  نام و نام خانوادگی: مبین مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه:
 • احسان سابوته
  نام و نام خانوادگی: احسان سابوته
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه:
 • ميثم حاج صفري
  نام و نام خانوادگی: میثم حاج صفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه:
 • مهدي كوشكي
  نام و نام خانوادگی: مهدی کوشکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه:
بیشتر