03 بهمن 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوتکنولوژی گیاهی ، دانشگاه دهلی ، هندوستان (1384 - 1388)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Alireza Shayganfar, behroz mohammadparast, Majid Rostami (2021) Salt stress causes a significant increase in anti-cancer crocins content of saffron stigma SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY: 143; 61-68
2
3
بهروز محمد پرست (1398) تأثیر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم انگور فرآیند و کارکرد گیاهی: 8; 378-390
4
روح الله کریمی، بهروز محمد پرست (1398) پاسخ های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی تاک های تیمار شده با پتاسیم در شرایط تنش شوری فرآیند و کارکرد گیاهی: 8; 245-260
5
6
روح الله کریمی، بهروز محمد پرست (1397) اثر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر شاخص های مورفو-فیزیولوژیکی انگور در شرایط تنش شوری زیست شناسی گیاهی ایران: 3; 106-83
7
8
بهناز عطائیان، بهروز محمد پرست، داود اخضری (1396) اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه وتیور در شرایط گلخانهای حفاظت زیست بوم گیاهان: 5; 119-138
9
مجید رستمی، بهروز محمد پرست (1394) اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران زراعت: 3; 179-193
10
موسی رسولی، بهروز محمد پرست (1394) ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی به نژادی گیاهان زراعی و باغی: 2; 241-260
11
behroz mohammadparast, Mousa Rasouli (2015) Quantification of Asiatic Acid from Plant Parts of Centella asiatica L. and Enhancement of Its Synthesis through Organic Elicitors in in Vitro Horticulture, Environment, and Biotechnology: 55(6); 578-582
12
13
14
Mousa Rasouli, behroz mohammadparast (2014) Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus fedtschenkoi Growing Wild in Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants: 17; 173-175
15
بهروز محمد پرست، موسی رسولی، محمود قربانی مرغشی (1392) تجزیه مولکولی ژن رمز کننده آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز درگیاه دارویی Psoralea corylifolia ژنتیک نوین: 8; 397-402
16
17
behroz mohammadparast, Mousa Rasouli, Milad Manafi (2013) Quantification of Psoralen in Plant Parts of Psoralea Corylifolia growing in vivo and in vitro and Enhancement of Psoralen by Organic Elicitors Analytical Chemistry Letters: 2; 227-234
18
Mousa Rasouli, behroz mohammadparast (2012) Optimization of the Analysis of Almond DNA Simple Sequence Repeats (SSRs) Through Submarine Electrophoresis Using Different Agaroses and Staining Protocols International Journal Of Nuts And Related Sciences: 3(2); 17-20
19
20
مقاله ارائه‌شده
1
بهروز محمد پرست (1394) بررسی غلظتهای مختلف سولفات مس بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در (PeganumharmalaL.) گیاه چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ تهران
2
Mousa Rasouli, behroz mohammadparast (2015) Comparison of different propagation methods of Myrtus communis 3rd International Symposium on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals (QMSCO2015), Iran, Kermanshah
3
موسی رسولی، بهروز محمد پرست (1393) (Vitis vinifera L.) ‘ مطالعه سازگاری گرده برخی ارقام انگور با رقم’لعل دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
4
بهروز محمد پرست، موسی رسولی (1393) سنجش میزان کلروفیل b و a و کارتنوئید و گزانتوفیل در32 ژنوتیپ انگور دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9