07 خرداد 1401
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام) (1386 - 1391)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
جمال سروش، احسان ترکاشوند (1401) بررسی بعد ادراکی عقل عملی در حکمت متعالیه پژوهش های فلسفی: 38; 341-361
2
جمال سروش، احسان ترکاشوند (1400) نقد و بررسی مراتب علم الهی از نظر صدرالمتألهین معرفت فلسفی: 74; 91-104
3
4
سید مرتضی هنرمند، احسان ترکاشوند (1399) تحلیل و بررسی کنترل جمعیت از منظر اخلاق کاربردی معرفت اخلاقی: 28; 83-100
5
6
7
احسان ترکاشوند (1399) نقد و بررسی تطبیقی دیدگاههای موافق و مخالف کنترل جمعیت پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده: 19; 94-73
8
احسان ترکاشوند، محمد پیری (1398) بررسی مصرف و پس انداز در سبک زندگی اسالمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی: 14; 79-112
9
10
11
احسان ترکاشوند (1396) جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب سیاست: 47; 57-77
12
13
14
15
16
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احسان ترکاشوند، محمد پیری (1399) اثر سبک زندگی اسلامی بر نگرش اقتصادی(مصرف- پس انداز) دانشجویان دانشگاه ملایر
کتاب
1
احسان ترکاشوند (1395) بررسی تطبیقی حقیقت عالم برزخ از دیدگاه عقل و نقل شابک:9789644119910