20 مرداد 1399
حسين رضايي

حسین رضایی

مرتبه علمی: مربی
نشانی: کیلومتر چهار جاده ملایر -اراک، دانشگاه ملایر
تحصیلات: فوق لیسانس / مکانیک ماشینهای کشاورزی
تلفن:
دانشکده: کشاورزی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه برخی از شاخصهای سبزینگی برای کنترل علف هرز در فضای سبز با استفاده از روش پردازش تصویر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کنترل علف هرز، فضای سبز، پردازش تصویر ، شاخصهای سبزینگی
سال 1393
پژوهشگران حسین رضایی

چکیده

کنترل علف هرز و افزودن کودهای شیمیایی، در زمینههای مختلف کشاورزی و فضای سبز یکی از مسائل بسیار مهم و ضروری میباشد. برای بهبود فضای سبز و امکان استفاده از گیاهان زینتی و چمن، باید با علفهای هرز مبارزه کرد و از طرفی اگر بتوان در زمان سمپاشی و کودهی، خاک را از گیاه متمایز نمود به طوریکه فقط علف هرز و یا گیاه مورد نظر سمپاشی و کود دهی شود و سایرگیاهان و خاک دست نخورده باقی بماند، در پایداری، کیفیت و ماندگاری فضای سبز، تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش پردازش تصویر، الگوریتم جدا سازی خاک از گیاه طراحی گردد. در این الگوریتم، چند روش جدا سازی گیاه از خاک ) شاخص های سبزینگی( با یکدیگر مقایسه شدهاند. این روشها عبارتند از روش سبز مازاد 1(EXG) ، اختلاف نرمال 2(NDI) و روش قرمز مازاد 3(EXR) برای مقایسه هر کدام از این شاخصها، از شاخص دقت گیاه (AVI) استفاده گردید و در نهایت روش EXR با مقدار شاخص رویش در حدود 9900 بهترین عملکرد را نشان داد.