09 تیر 1401
مير مهرداد ميرسنجري

میر مهرداد میرسنجری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / محیط زیست
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم محیط زیست (1382 - 1386)
  • فوق لیسانس علوم محیط زیست (1375 - 1377)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
میر مهرداد میرسنجری (1400) ارزیابی توان اکولوژیک سد تاجیار برای کاربری های کشاورزی- مرتعداری و تفرج انسان و محیط زیست: دوره 19 شماره 3 شماره پیاپی 58; 115-127
3
میر مهرداد میرسنجری (1400) امکان سنجی مناطق مستعد جهت کوهپیمایی تفریحی ـ ورزشی در شهرستان دورود آمایش سرزمین: دوره13- شماره2; 311-334
4
mir mehrdad mirsanjeri (2021) مدل سازی تغییرات گسترش منطقه شهر ویلنیوس و تأثیر آن بر الگوهای منظر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S: VOLUME 28- ISSUE 3; 429- 447
5
6
7
mir mehrdad mirsanjeri (2021) وابستگی بین دمای سطح زمین و شهرنشینی در منطقه ویلنیوس Environmental Monitoring and Assessment: 193:472; 1-14
8
میر مهرداد میرسنجری (1400) ارزیابی ردپای بومشناختی و ظرفیتزیستی اکوسیستم شهری ( مطالعه موردی: شهر همدان) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 23، شماره 1، بهار 1400; 241-251
9
میر مهرداد میرسنجری (1400) ارزیابی و مدل سازی اثرات گسترش شهری بر الگوهای سیمای سرزمین در کلان شهر کرج آمایش سرزمین: دوره 13 شماره 1; 141-166
10
11
mir mehrdad mirsanjeri (2021) Investigating the Effect of Suburban Buses on Traffic Flow and CarbonMonoxide Emission by Aimsun Simulation Software Journal of the Indian Society of Remote Sensing: جلد 49، شماره 2; 1-12
12
13
14
میر مهرداد میرسنجری (1399) بررسی حذف بیولوژیکی سیانور از فاضلاب ساختگی و شناسایی میکروارگانیزم های مقاوم به سیانور فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 22، شماره 9، آذر 1399; 241-250
15
میر مهرداد میرسنجری (1399) ارزشگذاری اقتصادی تفرجگاهی تاالب پیرسلمان استان همدان با استفاده از روش هزینه سفر اکوبیولوژی تالاب: جلد 12، شماره 3; 87-100
16
میر مهرداد میرسنجری (1399) ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید سنگ آهن (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن قینرجه تکاب) مخاطرات محیط طبیعی: دوره نهم، شماره 25; 157-159
17
میر مهرداد میرسنجری (1399) ارزیابی و تدوین برنامه مدیریت راهبردی کاهش تعارضات خرس قهوهای در استان قزوین محیط زیست جانوری: دوره 12- شماره 3; 1-10
18
19
20
میر مهرداد میرسنجری (1399) ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان های اهر،کلیبر و ورزقان برای کاربری توسعه شهری فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 22، شماره 2، شماره پیاپی 93; 107-116
21
22
میر مهرداد میرسنجری (1398) تأثیر کاربرد تجارت الکترونیک در کاهش سفرهای درون شهری و انتشار آلاینده منواکسیدکربن در منطقه 5 شهر تهران جغرافیا و توسعه فضای شهری: دوره 6 شماره 2، شماره پیاپی 11; 1-12
23
24
25
26
میر مهرداد میرسنجری (1398) شاخص های توسعه پایدار با تاکید بر شاخص محیط زیست و رتبه بندی شاخص ها با مدل AHP پژوهش های محیط زیست: دوره 10- شماره 19; 73-86
27
میر مهرداد میرسنجری (1398) بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز سد تاجیار با استفاده از نرمافزارErdas زمین شناسی محیط زیست: سال 13- شماره 47; 47-56
28
میر مهرداد میرسنجری (1398) ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن (Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگر در همدان پژوهش های محیط زیست: سال 10- شماره 19; 5-20
29
میر مهرداد میرسنجری (1398) ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA ) طرح پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در آب استخرهای لب شور استان بوشهر فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست: دوره 4- شماره 64; 19-32
30
میر مهرداد میرسنجری (1398) بررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از استراتژی تصمیم گیری AHP-OWA مطالعات مدیریت گردشگری: سال چهاردهم شماره 45; 105-137
31
میر مهرداد میرسنجری (1397) ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم گیری الگوریتم ANP-OWA جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای): سال نهم- شماره 1; 381-401
32
میر مهرداد میرسنجری (1397) برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخصهای منفرد و ترکیبی محیط زیست و توسعه: سال 9 شماره 18; 18- 5
33
میر مهرداد میرسنجری (1397) پایش تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز کرج با استفاده از شاخص نرمال شده اختلاف پوشش گیاهی و تحلیل گرادیان سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: چهارم; 55-72
34
میر مهرداد میرسنجری (1397) ارزیابی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمیه شهری مطالعۀ موردی: کلان شهر کرج آمایش سرزمین: دوره 10 شماره دوم; 225-247
35
میر مهرداد میرسنجری، عیسی سلگی (1397) ارزیابی ریسک اکولوژیک فلزات سنگین در خاک سطحی پیرامون صنایع اصلی در شهرستان اردکان طلوع بهداشت: جلد 17 شماره 6; صفحات 95-110
36
37
میر مهرداد میرسنجری (1397) بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد پژوهش های محیط زیست: سال 9 شماره 18; 77-88
38
میر مهرداد میرسنجری (1397) ارزیابی زیست محیطی برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی حاشیه صنایع گندله سازی و فولادسازی اردکان سلامت و محیط زیست: دوره 11 شماره 3; 449- 464
39
میر مهرداد میرسنجری (1397) پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدلLNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز) مخاطرات محیط طبیعی: دوره هفتم شماره 18; 109-130
40
میر مهرداد میرسنجری، عیسی سلگی (1397) ارزیابی محیط زیستی برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی حاشیه صنایع گندله سازی و فولادسازی اردکان سلامت و محیط زیست: جلد 11 شماره 3; 449-464
41
42
43
44
میر مهرداد میرسنجری (1397) تحلیل تخریب سیمای سرزمین در تالاب بزرگ هویزه با استفاده از دورکاوی اکوبیولوژی تالاب: سال دهم شماره 35; 39-54
45
46
47
48
49
علیرضا ایلدرمی، میر مهرداد میرسنجری (1396) بررسی خود پالایی جذب فلزات سنگین در حوزه آبخیز کلیبر چای محیط شناسی: دوره 43- شماره 3; 455-476
50
میر مهرداد میرسنجری (1396) بزرسی تغییزات جمعیتی اثزگذاری آن بز تغییزات کاربزی اراضی (مطالعه موردی :شهر گزگان) پژوهش های محیط زیست: سال 8- شماره 16; 3-14
51
میر مهرداد میرسنجری (1396) مدل­ سازی پارامترهای کیفی EC، SAR و TDS در آب زیرزمینی بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت مهران و دهلران) انسان و محیط زیست: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 42، پاییز 1396; 1-12
52
میر مهرداد میرسنجری (1396) پیش بینی تغییرات کاربری جنگل در حوزه آبخیز چالوس رود سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: سال دوم، شماره هشتم، تابستان 1396; 79-90
53
54
میر مهرداد میرسنجری (1396) مدل سازی و شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار اکوتوریسم در شهرستان جوانرود با استفاده طبقه بندی درخت تصمیم گیری فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست: دوره چهارم- شماره 2- تابستان 1396; 61-74
55
56
57
میر مهرداد میرسنجری (1395) بررسی الگوی سیاست های محیطزیستی جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و منطقه ای محیط زیست و توسعه: سال7 جلد 13; 51-62
58
ثمر مرتضوی، میر مهرداد میرسنجری (1395) پررسی میزان تجمع فلزات سنگین روی، مس، سرب و کادمیم در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا در فصل سرد علوم و فنون دریایی: دوره 15 ،ؿشماره 1 ،بهار 1395; 66-74
59
60
علیرضا ایلدرمی، میر مهرداد میرسنجری (1394) بررسی محیط بیوکلیماتیک قهاوند همدان و نقش آن در بیابانزایی منطقه محیط زیست و توسعه: سال 6 شماره 12; 21-32
61
mir mehrdad mirsanjeri (2015) Study of strategies for sustainable tourism development in Bamu National Park using SWOT model Journal of Biodiversity and Environmental Sciences: Vol. 5, Issue 1; 51-60
62
63
mir mehrdad mirsanjeri (2015) A Survey on Earthquake Risk Assessment of Dams and Prioritization of Management Strategies, Using AHP Method (Case study: Ekbatan Dam, Hamedan, Iran) International Journal of Farming and Allied Sciences: 4(3); 189-196
64
mir mehrdad mirsanjeri (2015) The Importance of Recreation Carrying Capacity to Acquaint People with Wildlife, case study: Darabad Nature and Wildlife Museum, Tehran, Iran Journal of Biodiversity and Environmental Sciences: Vol. 5, Issue 1; 18-23
65
میر مهرداد میرسنجری (1393) بررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم و نیکل) در بافت عضله میگوی موزی و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: سال 24- شماره 121; 363-367
66
میر مهرداد میرسنجری (1393) باکلان بزرگ (Phalacrocorax carbo) پایش گر آلودگی فلزات سمی در ذخیره گاه زیست کرۀ حرا محیط شناسی: دوره 41 شماره 4; 745-755
67
68
69
Masoumeh Ghanbari, mir mehrdad mirsanjeri (2014) Using Biofertilizers (Biological) Phosphate Barvar 2 and Vermi compost in Cultivation of Potato a Step to Organic Agriculture JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES: جلد 4 شماره 7; 114-117
70
mir mehrdad mirsanjeri (2014) Recreation and Natural Tourism Management in the Urban Protected Areas Journal of Applied Sciences Research: دوره 10 شماره 1; 14-21
71
mir mehrdad mirsanjeri (2013) Environmental Impact Assessment of Ecotourism site’s Values Advances In Environmental Biology: جلد 7- شماره 2; 248-252
72
mir mehrdad mirsanjeri (2013) Strategy of Natural Resources Environmental Management design, case study: Bhugaon Lake Journal of Applied Science and Agriculture: جلد 4 شماره 7; 443-450
73
mir mehrdad mirsanjeri (2013) The Principles of Sustainable Environmental Tourism Development Journal of Applied Science and Agriculture: جلد 8 شماره 3; 95-99
74
میر مهرداد میرسنجری، بختیار فتاحی (1391) مدل احتمالی پیش بینی حضور پایکا در منطقه حفاظت شده لشگر در استان همدان محیط زیست طبیعی: سال 65 شماره 4( زمستان 1391); 481-492
75
mir mehrdad mirsanjeri (2012) STUDY OF STRATEGIC ECO-TOURISM POTENTIAL BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OIDA International Journal of Sustainable Development: سال 4 شماره 3; 43-49
76
mir mehrdad mirsanjeri (2012) THE ROLE OF BIODIVERSITY FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT OIDA International Journal of Sustainable Development: جلد 4 شماره 3; 71-86
77
mir mehrdad mirsanjeri (2012) DEPRESSION SYMPTOMS IN THE SECOND AND THIRD TRIMESTER OF GESTATION OIDA International Journal of Sustainable Development: جلد3، شماره 3; 25-32
78
mir mehrdad mirsanjeri (2012) Importance of Environmental Ecotourism Planning for Sustainable Development OIDA International Journal of Sustainable Development: جلد 4 شماره 2; 85-92
79
mir mehrdad mirsanjeri (2012) Land Use planning for Ecotourism Potential Ecology, Environment and Conservation: جلد 18 شماره 1; 119-123
80
81
میر مهرداد میرسنجری (1390) بررسی پتانسیل های محیط زیستی ژئوپارک غار علیصدر در جهت توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی منطقه محیط زیست و توسعه: بهار و تابستان 1390; 116-122
82
83
میر مهرداد میرسنجری (1389) بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنه های مشرف به شهر همدان پژوهش های محیط زیست: پاییز و زمستان 1389; 67-77
مقاله ارائه‌شده
1
میر مهرداد میرسنجری (1400) نقش دولت سبز و دیپلماسی محیط زیست در برون رفت از چالش های اقلیمی در ایران هجدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران- 4 و 5 اسفند 1400، ایران، تهران
2
میر مهرداد میرسنجری (1400) بوم شناسی و تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
3
میر مهرداد میرسنجری (1398) مروری بر مفاهیم خدمات اکوسیستم به همراه معرفی مدل InVEST به عنوان ابزاری برای مدل سازی آن چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
4
میر مهرداد میرسنجری (1398) توسعه پایدار و آمایش سرزمین، دو مفهوم مهم در محیط زیست چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، تهران
5
میر مهرداد میرسنجری (1398) ارزیابی تغییرات گسترش شهری کلانشهر کرج با استفاده از تصاویر ماهواره لندست در مقطع زمانی 1396-1385 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، ایران، کرج
6
میر مهرداد میرسنجری (1398) بررسی روش QSR چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست، ایران، کرج
7
میر مهرداد میرسنجری (1398) ارزیابی روند تغییرات کاربری های سبز کلانشهر کرج در مقطع زمانی 1396-1385 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، تهران
8
میر مهرداد میرسنجری (1397) مروری بر مفاهیم ظرفیت برد و نقش آن در ارتقاء ارزیابی اثرات محیطزیستی دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران، کرج
9
mir mehrdad mirsanjeri (2018) Economic valuation of Ecosystem Ecological Services Scientific Programme-ICPEP-6, hend, hend
10
mir mehrdad mirsanjeri (2018) Natural Resources and Environmental Tourism protection for Sustainable Development in Iran Fifteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability at The University of British Columbia, canada, British Columbia
11
mir mehrdad mirsanjeri (2017) Application of Time-series Model to Predict Groundwater Quality Parameters for Agriculture: (Plain Mehran Case Study) International Conference on Renewable Energy and Environment (ICREE 2017), Canada, Toronto
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
کتاب
1
میر مهرداد میرسنجری (1398) توسعه پایدار محیط زیست و منابع طبیعی شابک:3- 8 - 99454- 622 - 978
2
mir mehrdad mirsanjeri (2018) Environmental planning and mangment ISBN: ISBN (10): 1-5275-1183-9 ISBN (13): 978-1-5275-118
3
میر مهرداد میرسنجری (1393) اهمیت کاربردی منابع طبیعی و محیط زیست در معماری شابک:978-600-9045-22-8
سخنرانی
1
میر مهرداد میرسنجری (1400) خلیج فارس و بحران های ژئوپلیتیکی و محیط زیستی آن دانشگاه شهید بهشتی، اتحادیه انجمن های علمی دانشجوی