12 خرداد 1399
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید و آماده سازی نانو ذرات فریت منیزیم کادمیم به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پلی وینیل پیرولیدون، خواص مغناطیسی، سوپر پارامغناطیس، عملیات گرمایی، فریت، نانو ذره
سال 1396
پژوهشگران محمود ناصری(استاد راهنما)

چکیده

نانوذرات فریت منیزیم-کادمیم (MgxCd1-xFe2O4)که در آن(0≤X≤1) با استفاده از روش عملیات گرمایی پس از قرار گرفتن دردمای 873 درجه کلوین ساخته شد. از پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به عنوان یک عامل محافظ جهت پایدارسازی ذرات و جلوگیری از انباشته شدن آنها مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه های ویژه نانوتکنولوژی مانند پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنج مادون قرمز(FTIR) جهت بررسی فازهای و مدهای ارتعاشی مواد مورد استفاده قرار گرفت. تصویر میکروسکوپ الکترون عبوری روبشی(FESEM) توزیع یکنواخت اندازه ذرات را نشان میدهد. و خواص مغناطیسی نمونه ها با استفاده از مغناطیس سنج نمونه لرزان(VSM)مورد بررسی قرار گرفت و همه نمونه ها تقریبا" رفتار سوپر پارا مغناطیس نشان دادند