19 آذر 1401
محمد رضايي

محمد رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان همدان- دانشگاه ملایر- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم- اتاق 12
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
آشکارسازی مرز ساختارهای زیرسطحی با استفاده از روش انحنای تانسور گرادیان داده های مغناطیس سنجی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مغناطیس سنجی؛ آشکارسازی لبه؛ تانسور گرادیان؛ زاویه تمایل؛ ساختارهای زیرسطحی؛ قاهان؛ مس پرفیری
سال 1397
مجله پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
پژوهشگران محمد رضایی

چکیده

روش مغناطیس سنجی یکی از روش های پرکاربرد ژئوفیزیکی است. آشکارسازی لبه ساختارهای زیرسطحی یکی از اهداف مهم تفسیر داده های مغناطیس سنجی است. روش های متعددی برای آشکارسازی لبه ساختارهای زیرسطحی با استفاده از داده های میدان پتانسیل ارائه شده است که در بین این روش ها، روش زاویه تمایل و انحنای تانسور گرادیان می توانند می تواند مرز ساختارهای زیرسطحی را به شکل کمی تعیین نماید. در این مقاله کاربرد روش انحنای تانسور گرادیان برای آشکارسازی لبه ساختارهای زیرسطحی با استفاده از داده های مغناطیس سنجی، مورد بررسی قرار گرفت. اعمال این روش بر روی داده های حاصل از مدل مصنوعی و داده های مغناطیس سنجی کانسار مس پرفیری قاهان نشان داد که مقدار ویژه کوچک ماتریس انحنای تانسور گرادیان می تواند مرز توده هایی که بی هنجاری مثبت مغناطیسی ایجاد می کند را بصورت کمی تعیین نماید و مقدار ویژه بزرگ این ماتریس می تواند مرز توده هایی که بی هنجاری منفی مغناطیس ایجاد می کند را بصورت کمی تعیین نماید. همچنین نتایج نشان داد که روش انحنای تانسور گرادیان مرز ساختارهای زیرسطحی را با دقت بیشتری نسبت به روش زاویه تمایل تعیین می نماید و حساسیت این روش به نوفه موجود در داده ها نسبت به روش زاویه تمایل کمتر است.