19 آذر 1401
محمد رضايي

محمد رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: استان همدان- دانشگاه ملایر- دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم- اتاق 12
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد پارامتر منظم سازی به روش متعادل سازی قید فعال در وارون سازی دو بعدی داده های گرانی سنجی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
وارونسازی؛ داده گرانی؛ پارامتر منظمسازی؛ روش (ACB)
سال 1397
مجله مجله فیزیک زمین و فضا
پژوهشگران محمد رضایی

چکیده

مدل سازی وارون داده های گرانی، یکی از مؤثرترین ابزارهای عددی به منظور به دست آوردن تصاویر سه بعدی از ساختارهای زمین شناسی است. یکی از پارامترهای مؤثر برای تولید مدلی مناسب در مدلسازی معکوس داده های گرانی همانند اغلب روش های مدلسازی معکوس داده های ژئوفیزیکی پارامتر منظم سازی است. روش های مختلفی برای این پارامتر در وارون سازی داده های گرانی مورد استفاده بوده است. در این مقاله از روش متعادل سازی قید فعال (ACB) به عنوان روشی جدید برای تخمین مناسب این پارامتر در وارون سازی دوبعدی داده های گرانی سنجی پرداخته می شود. برای این منظور الگوریتم طراحی شده بر روی یک مدل مصنوعی و یک مجموعه داده های واقعی گرانی سنجی مربوط به ذخیره کرومیت در منطقه ماتانزاس در کشور کوبا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از وارون سازی دوبعدی در این منطقه با حفاری های موجود سازگاری دارند و نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی میتواند تخمین مناسبی از توزیع چگالی و ساختارهای زیرسطحی ماده معدنی ارائه کند