15 مهر 1401
مجيد رستمي

مجید رستمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه تولید و زنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
تلفن: +98-81-32355416
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی ، فردوسی مشهد ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان رساله: بررسی کارایی مصرف و پویایی نیتروژن در ارقام ذرت
 • فوق لیسانس زراعت ، فردوسی مشهد ، ایران (1380 - 1383)
 • لیسانس زراعت و اصلاح نباتات ، شهرکرد ، ایران (1375 - 1379)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تغذیه گیاهی
 • گیاه پالایی
 • فیزیولوژی تنشهای محیطی
 • اکوفیزیولوژی گیاهی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) اثر محلول پاشی نانواکسید روی بر برخی خصوصیات چند گیاه دارویی تحت شرایط سیستم هواکشت international journal of horticultural science and technology: 4; 445-452
2
3
Majid Rostami (2022) Exogenous gibberellin and bulb size affect morpho physiological traits and allicin content of Persian shallot EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE: 87 (3); 1-7
4
Alireza Shayganfar, behroz mohammadparast, Majid Rostami (2021) Salt stress causes a significant increase in anti-cancer crocins content of saffron stigma SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY: 143; 61-68
5
Majid Rostami (2021) Improvement of the Rhizoremediation efficiency of PAHs contaminated soil under cysteine treatment along with modeling Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management: 16; 100519
6
Majid Rostami (2021) Current methods and technologies for degradation of atrazine in contaminated soil and water: A review Environmental Technology & Innovation: 24; 102019
7
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1400) تاثیر قارچ Piriformospora indica بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه تربچه (Raphanus raphanistrum L.) در شرایط تنش فلزات سنگین دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31; 117-129
8
9
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1399) تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 219-229
10
11
zahra movahedi, Majid Rostami, Mehdi Ghabooli (2020) Piriformospora indica Culture Filtrate and Biofertilizer (Nitrokara) Promote Chicory (Cichorium intybus L.) Growth and Morpho-physiological Traits in an Aeroponic System and Soil Culture international journal of horticultural science and technology: 4; 353-363
12
zahra movahedi, Majid Rostami (2020) Production of Some Medicinal Plants in Aeroponic System Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 1; 91-99
13
مجید رستمی (1399) اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.Cicer arietinum L) تنش های محیطی در علوم زراعی: 13; 85-96
14
15
zahra movahedi, Majid Rostami (2019) اثر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی Herbal Medicines Journal: 4; 157-162
16
17
18
19
20
21
22
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2019) Combination Effect of Piriformospora indica, Chilling and Gibberellic Acid on Seed Germination Traits of Kelussia odoratissima Mozaff Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 8(1); 33-40
23
24
25
Majid Rostami (2019) Morpho-physiological Response of Saffron (Crocus Sativus L.) to Particle Size and Rates of Zinc Fertilizer COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: 50; 1250-1257
26
مجید رستمی (1397) اثر تراکم و دمای هوا در زمان کاشتبر عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی سیر تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: 34; 766-780
27
مجید رستمی (1397) مطالعه فلور علف های هرز مزارع لوبیا (Phaseolus vulgaris) شهرستان ازنا پژوهش های حبوبات ایران: 9; 43-56
28
29
zahra movahedi, Majid Rostami (2018) Effect of Cadmium Stress on Morpho-physiological Traits in Garden cress and Radish in Aeroponic System Iranian Journal Of Plant Physiology: volume 9 issue 1; 2591-2599
30
31
زهرا موحدی، مجید رستمی (1397) تأثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی تنش های محیطی در علوم زراعی: 2; 413-420
32
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1397) برهمکنش تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک بالنگو پژوهشهای گیاهی: 2; 295-307
33
34
35
Majid Rostami (2018) An Assessment of the Sustainability of Agricultural Systems in Golestan Province, Iran international journal of agricultural management and development: 8; 91-100
36
مجید رستمی، معصومه ملکی (1396) اثر محلول پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران زراعت و فناوری زعفران: 5; 345-359
37
38
zahra movahedi, Majid Rostami (2017) تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد تحقیقات بذر: 23; 51-60
39
40
41
42
مجید رستمی (1395) بررسی پارامترهای فتوسنتزی در مراحل فنولوژیک ارقام گیاه نخود تحت شرایط تنش کم آبی مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران: 1; 74-84
43
مجید رستمی، بهروز محمد پرست (1394) اثر سطوح مختلف تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه زعفران زراعت: 3; 179-193
44
45
Majid Rostami (2015) Comparison of ammonia emissions from animal wastes and chemical fertilizers after application in the soil International Journal Of Recycling Of Organic Waste In Agriculture: 4; 127-134
46
مقاله ارائه‌شده
1
مجتبی یاری، مجید رستمی (1400) تعیین ترکیبات شیمیایی بقایایی زراعی زعفران کشت شده در غرب ایران در تغذیه گوسفند اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران¡ بیرجند
2
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1398) تاثیر نانوذرات سیلیکون (SiO2) بر خصوصیات مورفولوژیک گوجه فرنگی تحت تنش خشکی در سیستم هواکشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
3
مجید رستمی (1397) تاثیر غنی سازی دی اکسید کربن در محیط رشد بر عملکرد و کیفیت گیاهان ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، ایران¡ تهران
4
مجید رستمی (1397) بررسی اثر تنش خشکی بر صفات جوانهزنی گیاه شب بو اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، ایران¡ پارس آباد
5
6
مجید رستمی (1397) اثر غلظت و اندازه ذرات اکسید روی برعملکرد و کمیت گل زعفران دومین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، ایران¡ بروجرد
7
مجید رستمی (1396) ارزیابی تاثیر مدیریت شیمیایی علفهای هرز بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه موسیر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، ایران¡ کرج
8
مجید رستمی (1396) ارزیابی تاثیر مدیریت شیمیایی علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک گیاه موسیر کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، ایران¡ کرج
9
Majid Rostami (2017) Effect of Foliar Application of Biofertiliser and Nanofertilisers on Morpho-Physiological Characteristics of Peppermint (Mentha piperita L.) Future Agriculture:Socio-ecological transitions and bio-cultural shifts”, Germany, Bonn
10
مجید رستمی (1396) بررسی نقش موثر تنظیم کننده های رشد در ایجاد کالوس های جنین زا در ارقام مختلف گلایل نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
11
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر توانایی جذب عناصر در گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) تحت شرایط تنش شوری دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
12
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در شرایط تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
13
زهرا موحدی، مجید رستمی، مهدی قبولی (1396) بررسی اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
14
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1396) اثر محلول پاشی روی (Zn) بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در سیستم هواکشت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
15
محمد عبدلی، مجید رستمی (1396) برهمکنش تنش شوری و محلول پاشی نانوکودها بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی کاسنی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
16
مجید رستمی (1396) اثر بنزیل آمینوپورین و نفتالین استیک اسید بر تولید برگ و ریشه زایی در پداژه های دو رقم گلایل دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
17
محمد عبدلی، مجید رستمی (1396) اثر محرکهای رشدی و نانوکودها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبو دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
18
Majid Rostami (2017) The effect of cadmium chloride on Rosmarinic acid content in stem culture of lemon 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, Karaj
19
Majid Rostami (2017) The effect of cadmium chloride on total phenolic compounds in stem culture of lemon balm (Melissa officinalis L.) 2nd International and 10th National Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran, Iran, Karaj
20
Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2017) Effect of Various Treatments on Seed Germination and Breaking Seed dormancy in Medicinal Herb Kelussia Odoratissima Mozaff 6th National Congress on Medicinal Plants, Iran, Tehran
21
روح الله کریمی، موسی رسولی، مجید رستمی (1395) مقایسه موادجامد محلول، فنول کل، فلاونوئید و آنتوسیانین پنج رقم انگور در باغات ملایر نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
22
معصومه ملکی، مجید رستمی (1395) تاثر محلول پاشی نانو کودها بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کنجد( Sesamum indicum L.) سومین همایش یافته های نوین درمحیط زیست واکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
23
مجید رستمی (1395) بررسی اثر متانول بر صفات مورفولوژیک دو رقم کلزا در شرایط دیم همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
24
مجید رستمی (1395) بررسی تاثیر کاشت گیاه سورگوم در حذف پایرن از خاک های آلوده سومین همایش یافته های نوین درمحیط زیست واکوسیستم های کشاورزی، ایران¡ تهران
25
Majid Rostami (2016) Assessment the Sustainability of Agricultural Systems in Golestan Province, Iran 4th International Conference On Sustainable Development, Italy, Rome
26
مجتبی یاری، مجید رستمی (1395) بررسی ارزش غذایی ضایعات زعفزان فزآوری شذه در تغذیه نشخوارکنندگان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران¡ تهران
27
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1395) بررسی تاثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر جوانه زنی گیاه دارویی روناس همایش ملی گیاهان دارویی، ایران¡ تهران
28
مجید رستمی (1395) اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک ریشه ارقام نخود در شرایط آزمایشگاهی ششمین همایش ملی حبوبات ایران، ایران¡ خرم آباد
29
مجید رستمی (1394) بررسی نیازسرمایی گل استرنبرجیا )جام زرین یا بی منت باران( و اثر اندازه سوخ)پیاز( بر رشد، نمو و گلدهیَ آن دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
30
مجید رستمی (1394) گل استرنبرجیا )بی منت باران(: گل سوخوار )پیازی( در حال انقراض بومی ایران و ارائه راهکارهای حفاظت از آن دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران¡ ملایر
31
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) تاثیر نانو کودها و کودهای زیستی بر رنگیسه های فتوسنتسی نعناع فلفلی همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
32
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) اثرنانوکودها وکودهای زیستی مختلف برمیزان پرولین برگ نعناع فلفلی همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
33
مجید رستمی (1394) رشد و نمو گیاهان سوخوار، خواب در اندام ذخیره ای آن ها و شیوه برطرف کردن آن اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ همدان
34
Majid Rostami (2016) Effects of Cadmium Stress on Biochemical Traits of Lallemantia royleana 3rd International Conference on Biotechnology and Bioinformatics, india, pune
35
زهرا موحدی، مجید رستمی (1394) بررسی برخی عوامل موثر در جوانه زنی گیاه دارویی پنیرباد (Withanina coagulans) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
36
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1393) بررسی امکان کلنیزاسیون گیاه دارویی سنبل الطیب با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
37
زهرا موحدی، مجید رستمی (1393) امکان سنجی تولید گیاه سنبل الطیب در سیستم هواکشت اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران¡ تهران
38
مجید رستمی، زهرا موحدی (1391) تاثیر روش کاربرد انواع کودهای نیتروژنی بر میزان کلروفیل برگ دو رقم ذرت همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ایران¡ ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
کتاب
1
مجید رستمی (1395) فرهنگ اصطلاحات ژنتیک و بیوتکنولوژی شابک:978-600-6217-28-4
2
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1394) زیست شناسی گیاهی شابک:978-600-90452-7-3

سوابق اجرایی

 • سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (1398 - 1399)
 • مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات (1391 - 1395)
 • مدیر گروه فضای سبز (1388 - 1391)
بیشتر