03 بهمن 1400
محمد ستاري كيكله

محمد ستاری کیکله

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیو فیزیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوفیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: مطالعه ی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال نوکلئیک اسید به سلول های یوکاریوتی به کمک نانو ذرات مغناطیسی
  • فوق لیسانس بیوفیزیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا و پرتو گاما بر تغییر چرخه ی سلولی و القای آپوپتوز در سلول های HeLa
  • لیسانس زیست شناسی گیاهی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1385 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Mohammad Satari keykeleh (2020) Influence of Static Magnetic Field on HeLa and Huo2 Cells in the Presence of Aloe vera Extract Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention: 21; 5-9
4
5
6
7
8
9
10
Mohammad Satari keykeleh (2018) Anticancer Effects of Moderate Static Magnetic Field on Cancer Cells In Vitro research in molecular medicine: 6; 54-64
11
12
Mohammad Satari keykeleh (2018) Aflatoxin M 1 detoxification from infected milk using Fe 3 O 4 nanoparticles attached to specific aptamer journal of nanostructure in chemistry: 8; 13-22
13
14
15
16
17
محمد ستاری کیکله (1396) Effect of Short-term consumption of white grape on oxidative stress by measuring the serum malondialdehyde and total antioxidant capacity levels in overweight مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 26; 85-95
18