09 تیر 1401
نسرين حسن زاده

نسرین حسن زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719
تحصیلات: دکترای تخصصی / آلودگی محیط زیست- توکسیکولوژی
تلفن: 08133339841-439
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست- گرایش توکسیکولوژی (1389 - 1394)
  • فوق لیسانس مهندسی محیط زیست- آلودگی (1385 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • آلودگی محیط زیست
  • باقیمانده آفتکش ها و امنیت غذایی
  • سم شناسی محیط های آبی
  • زیست نشانگر و هیستوپاتولوژی
  • بیوتست
  • سمیت تولید مثلی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) قابلیت دستیابی زیستی عناصر سمی از مقدار کل در رسوبات سطحی خلیج فارس علوم و فنون شیلات: جلد 8 شماره 1; صفحات 359-369
20
nasrin Hassanzadeh (2019) Effects of xenostrogen treatment (4-Nonylphenol, Bisphenol A) on vitellogenin expression in juvenile Cyprinus carpio Caspian Journal Of Environmental Sciences: 17(1); 43-53
21
22
23
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) ارزیابی آلودگی رسوبات ساحلی جزیره قشم به عناصر Cr, Ni, Cd, Zn, Pb, Cu با استفاده از شاخصهای کیفیت رسوب سلامت و محیط زیست: جلد 11 شماره 3; صفحات 433-448
24
nasrin Hassanzadeh (2018) Food Safety Evaluation of Imidacloprid Residue in Grape Berries at a Different Dose of Spraying archives of hygiene sciences: 7(3); 165-137
25
26
27
28
nasrin Hassanzadeh (2017) Histopathological evaluation of the Zebrafish (Danio rerio) testis following exposure to methyl paraben International Journal Of Aquatic Biology: 5(2); 71-78
29
nasrin Hassanzadeh (2016) Sublethal Effects of Cadmium Chloride to Testis of Zebrafish (Danio rerio Journal Of The Persian Gulf (Marine Sciences): 7 (23/24); 51-59
30
31
نسرین حسن زاده (1393) بررسی غلظت دی اتیل هگزیل فتالات و دی بوتیل فتالات در آب-های سطحی تالاب انزلی در اردبیهشت سال 1392 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: دوره 24 شماره 17; 204-213
32
nasrin Hassanzadeh (2014) Evaluation of heavy metals (cadmium and lead) in groundwater of Razi Industrial Park, Isfahan European Online Journal of Natural and Social Sciences: 3; 171-178
33
nasrin Hassanzadeh (2012) Dissipation of Imidacloprid in Greenhouse Cucumbers at Single and Double Dosages Spraying Journal Of Agricultural Science And Technology: 14; 557-564
34
35
36
37
38
nasrin Hassanzadeh (2010) Cadmium and zinc content in soil following the application of chemical fertilizers Research on Crops: 11(2); 352-358
39
nasrin Hassanzadeh (2010) Effect of different phosphorous fertilizers on the soil available phosphorous Research on Crops: 11 (1); 64-69
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا ایلدرمی، نسرین حسن زاده (1400) ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تأمین خدمات اکوسیستم در مقیاس حوضه آبخیز: مطالعه مروری دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، ایران، اهواز
2
نسرین حسن زاده (1400) سم شناسی آفتشکها و خطرات سمیت حضور آفتکشها در اکوسیستمهای آبی سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
3
نسرین حسن زاده (1400) مروری بر اثرات پاندمی کووید 19 بر اکوسیستم های آبی و تنوع زیستی آن سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
4
نسرین حسن زاده (1400) مروری بر تاثیر تیمار گاز ازن (O3) برکاهش باقیمانده آفتکشها از محصولات کشاورزی اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران، ملایر
5
نسرین حسن زاده (1400) گلسنگهای صخرهزی و درختزی به عنوان زیست پایشگرهای انباشت فلزات سنگین در محیط زیست ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، سراوان
6
نسرین حسن زاده (1400) مروری بر مکانیسمهای مختلف جذب و سمیت فلزات سنگین در گلسنگ های زیست پایشگر ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران، سراوان
7
نسرین حسن زاده (1400) مروری بر کاربرد انواع روشهای فرآوری خانگی درکاهش مقدار باقیمانده آفتکشها در مواد غذایی دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
8
نسرین حسن زاده (1400) مروری بر مواجهه با فتالات استرها از طریق محصولات غذایی بستهبندی شده دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
9
نسرین حسن زاده (1399) مروری بر شاخصهای کمی در بررسی وضعیت آلودگی و ارزیابی ریسک اکولوژیک و بیولوژیک ناشی از فلزات سنگین در رسوبات آبی کنفرانس ملی ساختمان، محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی، ایران، اهواز
10
علیرضا ایلدرمی، نسرین حسن زاده (1399) کاربرد مدل های گیرنده چند متغیره در شناسایی، تعیین سهم کمی و مدیریت منابع انتشار آلاینده های معمول در بخش های مختلف محیط زیست کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، ایران، تهران
11
علیرضا ایلدرمی، نسرین حسن زاده (1399) کاربرد مدل تحلیل عاملی ماتریس مثبت (PMF) و تکنیک های آماری چند متغیره در شناسایی و مدیریت منابع انتشار آلاینده های فلزات سنگین در رسوبات کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، ایران، تهران
12
nasrin Hassanzadeh (2019) The Health Risk Calculation Method of Linear Alkylbenzene Sulphonate (LAS) in Drinking Water 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, tiwan, tiwan
13
Alireza ildoromi, nasrin Hassanzadeh (2019) Seasonal, Spatial Contamination and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediment of Karun River (Khuzestan, Iran) 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, tiwan, tiwan
14
Alireza ildoromi, nasrin Hassanzadeh (2019) Health Risk Assessment for Exposure to BTEX Compounds in Ahwaz City (Iran) 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, tiwan, tiwan
15
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1398) ارزیابی ریسک سلامتی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی با تکیه بر شاخص های سلامتی دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست، گرجستان، تفلیس
16
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1398) منشایابی و ارزیابی خطر اکولوژیک آلودگی ناشی از گرد و غبار پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، تهران
17
نسرین حسن زاده (1398) مروری بر اثرات سم شناسی آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS) و ارزیابی خطر آن در بوم سازگان آبی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، تهران
18
نسرین حسن زاده (1398) بررسی آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS) به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های بوم سازگان آبی پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی، ایران، تهران
19
نسرین حسن زاده، ثمر مرتضوی (1397) بررسی تاثیرات سم شناسی اکراتوکسین (OTA) در سلامت انسان چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
20
نسرین حسن زاده (1397) بررسی روشهای تحلیلی برای تعیین باقیمانده آفتکش های مختلف در میوه انگور چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
21
نسرین حسن زاده (1397) ررسی مواجهه میوه انگور با آفت کشها با استفاده از روش نوین پردازش تصویر (image processing) چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
22
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) مروری بر تاثیرات امواج الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS بر موجودات زنده سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران، تهران
23
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1397) آلودگی الکترومغناطیس ناشی از آنتن های BTS؛ آلاینده ای نوظهور در شهرها سومین کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران، تهران
24
نسرین حسن زاده (1397) بررسی مدل AirQ و برنامه های کاربردی آن برای پیش بینی تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت دومین همایش بین المللی گرد و غبار ایلام، ایران، ایلام
25
نسرین حسن زاده (1397) بررسی تاثیر اندازه و اجزای ریزگردها بر سلامتی انسان دومین همایش بین المللی گرد و غبار ایلام، ایران، ایلام
26
نسرین حسن زاده (1396) مدارس سبز؛ رویکردی نوین در آموزش محیط زیست کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، ایران، تهران
27
نسرین حسن زاده (1396) ارزیابی مقایسه ای دو روش اندازه گیری میکروپلاستیک ها در اکوسیستم های آبی اولین همایش ملی زیست فناوری دریا، ایران، بندر عباس
28
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1396) ارزیابی ریسک فلزات سنگین در بوم سازگان های آبی با تکیه بر شاخص های کنترل کیفیت آب اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
29
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1396) بحران حضور فلزات سنگین در بوم سازگان های آبی و روش های حذف آن اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
30
ثمر مرتضوی، نسرین حسن زاده (1396) مروری بر مطالعه آلودگی ناشی از فلزات سنگین در محیط آبی خلیج فارس اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران، تهران
31
نسرین حسن زاده (1396) میکروپلاستیک ها؛ آلاینده های جدید در اکوسیستم های آبی دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
32
نسرین حسن زاده (1396) مروری بر متالوتیونین به عنوان بیومارکر فلزات سنگین در آبزیان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
33
نسرین حسن زاده (1396) ارزیابی آلودگی فلزات سنگین (قلع، سرب و روی) در عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در تالاب انزلی دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
34
نسرین حسن زاده (1396) بررسی هیستوپاتولوژیک آترزیا در سلول های گرانولوزای تخمدان ماهی گورخری (Danio rerio) در مواجهه با کلرید کادمیوم سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
35
نسرین حسن زاده (1396) بررسی القای پروتئین ویتلوژنین در مواجهه با متیل پارابن با استفاده از روش (WBH) و ELISA در ماهی گورخری سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
36
نسرین حسن زاده (1396) بررسی عوارض هیستوپاتولوژی در تخمدان ماهی گورخری (Danio rerio) در مواجهه با ترکیب ضد میکروبی تریکلوسان سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
37
نسرین حسن زاده (1395) تعیین باقیمانده قارچ کش بنومیل در خاک تاکستان های آلوده به بیماری اسکای مو (زوال مو) سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
38
نسرین حسن زاده (1395) مروری بر آفت زنجره، خسارات ناشی از آن و روش های مبارزه با آن در تاکستان های انگور سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
39
نسرین حسن زاده (1394) ارزیابی بیومارکرهای هیستوپاتولوژی در تخمدان ماهی زبری فیش (Danio rerio) در مواجهه با غلظت های تحت کشنده متیل پارابن دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

سوابق اجرایی

  • مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه (1399 - 1401)
  • دبیر کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دانشگاه ملایر (1397 - 1399)
بیشتر