03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روش های مکانیزه و مدرن ارزیابی کیفی خطوط ریلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
روش های مکانیزه مدرن، ارزیابی کیفی، خطوط ریلی
سال 1397
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

با توجه به تالش مسئولین جهت گسترش روزافزون خطوط مترووبا عنایت به سهم درنظرگرفته شده برای بخش ریلی درون شهری بمنظور جابجایی مسافر، داشتن خطوط ریلی مطلوب وایمن ازاهمیت به سزایی برخوردارمی باشدازاین روبرای اطمینان ازعملکردخطوط ریلی می بایست نسبت به ارزیابی آن اقدام نمودازاین رودست یافتن به مقادیرکمی بمنظور تصمیم گیری دررابطه باانجام اقدامات اصالحی امری اجتناب ناپذیرمی باشد. روش های مدرن ومکانیزه ارزیابی خطوط ریلی توضیح داده شده ودراین رابطه پارامترهای هندسی که دراین روش قابل اندازه گیری وبرداشت می باشد راشرح داده و ماشین آالت مورد استفاده دراین روش وانواع خروجی های آن بیان گردیده است وپس ازآن به تشریح انواع روش ها وروابط مورداستفاده دراین زمینه که ازنتایج مربوط به برداشت دستگاه های مدرن اندازه گیری استفاده می نمایندپرداخته شده است. در صنعت ریلی ساخت و بهره برداری از دستگاه ماشین اندازه گیری با قابلیت برداشت تمام پارامترهای هندسی خط از دهه گذشته آغاز شده است ولی بجز انجام اندازه گیری های مختلف هنوز تحقیقات جامع و کامل در ساخت برنامه های جامع مدیریتی بر اساس خرابی های ثبت شده در دستگاه فوق انجام نگردیده است.با این حال دستگاه فوق در کشور های مختلف برای سنجش شرایط عمومی هندسی خط در حجم زیادی مورد استفاده است. این دستگاه می تواند شرایط هندسی خط را ثبت و شدت آن ها را بطور دیجیتالی ارائه کند.ارائه نتایج می تواند بصورت گراف یا بصورت اعداد در جداول خاص ارائه گردد. استفاده های اصلی ازاطالعات هندسی خط شامل موارد ذیل می باشد:، تعیین نقاط خارج ازاستانداردخط ، توصیف شرایط موجودخط ، پیشبینی زوال خط درآینده .