03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عددی اثر پارامتر طول شمع در نشست پیهای رادیه-شمع با استفاده از روش اجزاء محدود
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طول شمع ،نشست ، سیستم پی رادیه-شمع ، مدلسازی عددی ، روش اجزاء محدود.
سال 1395
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

سیستم رادیه-گروهشمع در شرایطی که الیههای سطحی خاک مقاومت الزم جهت تحمل بارهای وارده را نداشته باشد بطوریکه حتی با استفاده از پیهای گسترده، ظرفیت باربری الزم توسط الیههای سطحی تأمین نگردد و یا الیههای سطحی نشست پذیر و تورم زا باشند و یا سازه به نشست غیریکنواخت حساس باشد، استفاده میشود. مشخصات پی رادیه-شمع ساختمان Torhaus-Messe که از اولین پیهای رادیه-شمع ساخته شده در آلمان میباشد، در این پژوهش استفاده شده است. از نرم افزار FOUNDATION 3D PLAXIS برای آنالیز اجزاء محدود مدل استفاده شده است. با اعمال سربار گسترده و افزایش آن و همچنین تغییر پارامتر طول شمع، رفتار سیستم پی گسترده و گروه شمع از لحاظ نشست آن بررسی شده است. با افزایش طول شمع و انتخاب یک مقدار بهینه یک سازه اقتصادی حاصل میشود و در کنار آن پایداری سازه را در برابر خطرات ناشی از نشست تضمین خواهد کرد.