03 آبان 1399

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ظرفیت باربری محوری شمع های استوانه ای، مخروطی و نیمه مخروطی در ماسه به روش اجزای محدود
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شمع مخروطی، شمع نیمه مخروطی، ظرفیت باربری شمع، زاویه شمع، مدل سازی عددی،
سال 1397
مجله مهندسی سازه و ساخت
پژوهشگران واحد قیاسی

چکیده

با تغییر هندسه مقطع شمع یا مخروطی کردن شمع ها، می توان بدون افزایش حجم مصالح مصرفی ، به ظرفیت باربری بیشتری دست یافت. شمع های مخروطی که دارای سطح مقطع بزرگتری نسبت به قسمت انتهایی شمع هستند، از نظر ظرفیت باربری، عملکرد لرزه ای و همچنین توزیع بهتر مصالح در طول شمع بسیار کارآمدتر از شمع های استوانه ای می باشند. شمع های نیمه مخروطی که فقط قسمت بالایی آن به صورت مخروطی می باشد، از عملکرد و سهولت اجرایی بهتری نسبت به دو نوع قبلی( مخروطی و استوانه ای) برخوردار هستند هدف از انجام این تحقیق تعیین میزان افزایش ظرفیت باربری شمع های مخروطی و نیمه مخروطی نسبت به شمع های استوانه ای هم حجم می باشد.. در این پژوهش آنالیز عددی به روش اجزای محدود (نرم افزار Plaxis 2D) به منظور بررسی اثر تغییر زاویه نوک شمع و ارتفاع مخروطی شمع در خصوص تعیین ظرفیت باربری محوری آنها نسبت به شمع های استوانه ای هم حجم در ماسه پرداخته شده است. همچنین ظرفیت باربری شمع های نیمه مخروطی که از نظر محققان دور مانده است نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیزها برای شمع های با طول مختلف انجام شده است. مقایسه مقادیر ظرفیت باربری نهایی به دست آمده از نمودار بار- نشست شمع ها، حاکی از ظرفیت باربری بیشتر شمع های مخروطی و به خصوص نیمه مخروطی نسبت به شمع های استوانه ای داشته است. همچنین مشاهده شد که افزایش ظرفیت باربری، بیشتر در شمع های با طول کوتاه اتفاق می افتد.