19 آذر 1401
ياسين حسيني

یاسین حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه زمان بندی فعالیت عضلات اندام تحتانی هنگام حرکت برشی جانبی بین ورزشکاران با سابقه جراحی رباط متقاطع قدامی و سالم
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
حرکت برشی جانبی، رباط متقاطع قدامی، الکترومایوگرافی
سال 1401
مجله مجله علوم پزشکی رازی
پژوهشگران یاسین حسینی

چکیده

مقدمه: تغییر مسیر ناگهانی هنگام دویدن در بسیاری از ورزش ها اجتناب ناپذیر است. نقص عملکرد سیستم عصبی-عضلانی در تامین ثبات مفصل در این گونه مانور های حرکتی می تواند منجر به آسیب رباط متقاطع قدامی زانو گردد. هنوز تاثیر متقابل بین آسیب رباط های زانو و ضعف عملکرد عضلات آن بخوبی تبیین نشده است. هدف این پژوهش بررسی زمانبندی فعالیت عضلات اندام تحتانی در افرادی با سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی در مقایسه با افراد سالم حین حرکت برشی جانبی بود. روش کار: تعداد 10 مرد سالم به عنوان گروه کنترل و 10 مرد با سابقه ی جراحی رباط متقاطع قدامی به عنوان گروه تجربی از بین فوتبالیست-هایی که حداقل 3 سال سابقه داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات درشت نی قدامی، دوقلوی داخلی، دوقلوی خارجی، پهن داخلی، پهن خارجی، نیم وتری و دوسررانی با دستگاه بی تی اس فری ای ام جی 300 هنگام حرکت برشی جانبی ثبت گردید. جهت تحلیل آماری از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره با سطح معنی داری 05/0˂p استفاده شد. یافته ها: شروع فعالیت عضلات درشت نی قدامی، دوقلوی داخلی و خارجی در گروه تجربی زودتر از گروه کنترل بود؛ (05/0≥p). همچنین زمان رسیدن به اوج فعالیت عضلات درشت نی قدامی و دوقلوی داخلی در گروه تجربی زودتر از گروه سالم بود (05/0≥p). نتیجه‏گیری: بازسازی رباط متقاطع قدامی با تغییراتی در عملکرد عضلات اندام تحتانی از نظر زمان شروع به فعالیت همراه است. توجه به تغییر در عملکرد عضلات، به مربیان ورزشی و فیزایوتراپیست ها جهت ارائه برنامه توانبخشی مناسب برای افرادی با جراحی رباط متقاطع قدامی کمک بسزایی خواهد کرد.