15 مهر 1401
زهرا موحدي

زهرا موحدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اصلاح نباتات ، تربیت مدرس ، ایران (1385 - 1390)
    عنوان رساله: بررسی اثر رقم و عوامل محیطی بر روی ریزغده زایی گیاهچه های درون شیشه ای سیب زمینی در شرایط هواکشت
  • فوق لیسانس اصلاح نباتات (1383 - 1385)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) اثر محلول پاشی نانواکسید روی بر برخی خصوصیات چند گیاه دارویی تحت شرایط سیستم هواکشت international journal of horticultural science and technology: 4; 445-452
2
3
4
5
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1400) تاثیر قارچ Piriformospora indica بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه تربچه (Raphanus raphanistrum L.) در شرایط تنش فلزات سنگین دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31; 117-129
6
7
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1400) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شنبلیله تحت تنش کادمیوم علوم و فناوری بذر ایران: 10; 123-140
8
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1399) تأثیر قارچ Piriformospora indica در کاهش اثرات منفی تنش شوری در گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 219-229
9
zahra movahedi, Majid Rostami, Mehdi Ghabooli (2020) Piriformospora indica Culture Filtrate and Biofertilizer (Nitrokara) Promote Chicory (Cichorium intybus L.) Growth and Morpho-physiological Traits in an Aeroponic System and Soil Culture international journal of horticultural science and technology: 4; 353-363
10
Mehdi Ghabooli, zahra movahedi (2020) Effect of Piriformospora indica inoculation on some morphophysiological parameters in licorice (Glycyrrhiza glabra L.) under drought stress iranian journal of plant physiology: 10 (4); 3379-3389
11
زهرا موحدی (1399) بررسی فاکتورهای موثر در القای کالوس انگور دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری: 5; 63-71
12
zahra movahedi, Majid Rostami (2020) Production of Some Medicinal Plants in Aeroponic System Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 1; 91-99
13
zahra movahedi, Majid Rostami (2019) اثر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی Herbal Medicines Journal: 4; 157-162
14
15
16
17
18
zahra movahedi, Majid Rostami (2018) Effect of Cadmium Stress on Morpho-physiological Traits in Garden cress and Radish in Aeroponic System Iranian Journal Of Plant Physiology: volume 9 issue 1; 2591-2599
19
زهرا موحدی، مجید رستمی (1397) تأثیر تنش شوری بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک و کمیت و کیفیت اسانس نعناع فلفلی تنش های محیطی در علوم زراعی: 2; 413-420
20
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1397) برهمکنش تنش شوری و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیک بالنگو پژوهشهای گیاهی: 2; 295-307
21
22
23
24
25
zahra movahedi, Majid Rostami (2017) تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد تحقیقات بذر: 23; 51-60
26
zahra movahedi (2017) In Vitro Propagation of Lisianthus (Eustomagr andiflurom) Journal Of Plant Physiology And Breeding: 2; 53-65
27
zahra movahedi (2017) Effects of Zeatin riboside, mannitol and duration of heat stress on the eggplant anther culture (Solanum melongena L.) iranian journal of genetics and plant breeding: 1; 16-26
28
zahra movahedi (2016) In Vitro Propagation of Damask Rose Using the Temporary Immersion System Journal Of Plant Physiology And Breeding: 6; 9-18
29
30
31
32
33
زهرا موحدی (1393) طراحی، ساخت و استفاده از سیستم غرقاب موقت برای ریزازدیادی Rosa damascena Mill. زیست فناوری گیاهان زراعی: 8; 47-55
34
zahra movahedi (2013) The Effects of Different Concentrations of Nitrogen Sources on Growth of Micropropagated Potato Cultivars Journal Of Plant Physiology And Breeding: 1; 35-44
35
36
37
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی قبولی، زهرا موحدی (1400) اثر محلول پاشی پتاسیم و تلقیح با قارچ Piriformpspora indica بر محتوای مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدان زرین گیاه تحت تنش خشکی اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
2
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی، زهرا موحدی (1400) اﺛﺮ ﭘﯿﺖ و ﺗﻔﺎﻟﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ اﺷﮑﺎل ﺑﻮر در ﺧﺎک ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
3
شهریار مهدوی، زهرا موحدی، زهرا وارسته خانلری (1400) اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻤﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎک ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
4
محبوبه ضرابی، زهرا موحدی (1400) ارزیابی اثر مصرف ساده و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر پویایی فسفر و خصوصیات مورفولوژیکی گندم در شرایط گلخانه اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
5
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1398) تاثیر نانوذرات سیلیکون (SiO2) بر خصوصیات مورفولوژیک گوجه فرنگی تحت تنش خشکی در سیستم هواکشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
6
زهرا موحدی (1398) اثر تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیک گیاه بادرشبو در سیستم هواکشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
7
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شنبلیله تحت تنش کادمیم در سیستم هواکشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
8
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر کود پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک کاسنی در سیستم هواکشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
9
10
zahra movahedi (2018) Production of some medicinal plants in aeroponic system 7 th National Congress on Medicinal Plants, Iran, shiraz
11
زهرا موحدی (1396) بررسی اثر زمان و مقدار کود NPK بر رشد نشا فلفل دلمه ای نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
12
زهرا موحدی (1396) بررسی اثر پیش تیمارهای نیترات پتاسیم و کلرید سدیم بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
13
مهدی قبولی، زهرا موحدی، روح الله کریمی (1396) تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه سنبل الطیب در شرایط تنش خشکی. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
14
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر توانایی جذب عناصر در گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) تحت شرایط تنش شوری دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
15
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در شرایط تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
16
زهرا موحدی، مجید رستمی، مهدی قبولی (1396) بررسی اثر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
17
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1396) اثر محلول پاشی روی (Zn) بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در سیستم هواکشت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
18
موسی رسولی، زهرا موحدی (1395) بررسی اثر اسید سالیسیلیک و آلیسین بر میزان قند کل و pH ارقام انگور منقا و بیدانه سفید در مرحله پس از برداشت اولین سمپوزیوم میوه های ریز، ایران¡ همدان
19
20
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1395) بررسی تاثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformospora indica بر جوانه زنی گیاه دارویی روناس همایش ملی گیاهان دارویی، ایران¡ تهران
21
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) تاثیر نانو کودها و کودهای زیستی بر رنگیسه های فتوسنتسی نعناع فلفلی همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
22
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) اثرنانوکودها وکودهای زیستی مختلف برمیزان پرولین برگ نعناع فلفلی همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
23
زهرا موحدی (1394) بررسی اثر اسید جیبرلیک در ریزازدیادی و ریزغدهزایی گیاه سیبزمینی اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
24
زهرا موحدی، مجید رستمی (1394) بررسی برخی عوامل موثر در جوانه زنی گیاه دارویی پنیرباد (Withanina coagulans) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
25
زهرا موحدی (1394) اثر تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی بادرنجبویه همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
26
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1393) بررسی امکان کلنیزاسیون گیاه دارویی سنبل الطیب با استفاده از قارچ اندوفیت Piriformospora indica دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
27
زهرا موحدی، مجید رستمی (1393) امکان سنجی تولید گیاه سنبل الطیب در سیستم هواکشت اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران¡ تهران
28
زهرا موحدی (1393) بررسی اثر مونوفسفات پتاسیم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران¡ تهران
29
زهرا موحدی (1393) بررسی اثر کلرید کلسیم در ریزازدیادی و ریزغدهزایی سیبزمینی اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران¡ تهران
30
زهرا موحدی (1392) بررسی اثر عامل ژلی بر روی کشت ریزنمونه های گره ای سیب زمینی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران¡ ملایر
31
زهرا موحدی (1392) بررسی اثر نیترات آمونیوم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران¡ ملایر
32
زهرا موحدی (1392) استفاده از سیستم هواکشت بهمنظور استفاده بهینه از آب اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب، ایران¡ گرگان
33
زهرا موحدی (1392) ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های انگور با استفاده از روش های بیومتریکی و ملکولی دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
34
مجید رستمی، زهرا موحدی (1391) تاثیر روش کاربرد انواع کودهای نیتروژنی بر میزان کلروفیل برگ دو رقم ذرت همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ایران¡ ملایر
35
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا موحدی، مجید رستمی (1396) مقایسه تولید گیاهان دارویی سنبل الطیب در سیستم هواکشت و خاک دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
کتاب
1
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1394) زیست شناسی گیاهی شابک:978-600-90452-7-3