29 اسفند 1401
زهرا موحدي

زهرا موحدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اصلاح نباتات ، تربیت مدرس ، ایران (1385 - 1390)
    عنوان رساله: بررسی اثر رقم و عوامل محیطی بر روی ریزغده زایی گیاهچه های درون شیشه ای سیب زمینی در شرایط هواکشت
  • فوق لیسانس اصلاح نباتات (1383 - 1385)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of foliar application of zinc oxide nanoparticles on traits of some medicinal plants under aeroponic system conditions international journal of horticultural science and technology: 4; 445-452
4
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Exogenous salicylic acid improves photosynthetic pigments and morphological traits of four medicinal plants in an aeroponic system journal of plant molecular breeding: 1; 1-9
5
6
7
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1400) تاثير قارچ Piriformospora indica بر صفات مورفوفيزيولوژيك گياه تربچه (Raphanus raphanistrum L.) در شرايط تنش فلزات سنگين دانش کشاورزی و تولید پایدار: 31; 117-129
8
9
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1400) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك گياه شنبليله تحت تنش كادميوم علوم و فناوری بذر ایران: 10; 123-140
10
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1399) تأثير قارچ Piriformospora indica در كاهش اثرات منفي تنش شوري در گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis L.) تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک: 2; 219-229
11
zahra movahedi, Majid Rostami, Mehdi Ghabooli (2020) Piriformospora indica Culture Filtrate and Biofertilizer (Nitrokara) Promote Chicory (Cichorium intybus L.) Growth and Morpho-physiological Traits in an Aeroponic System and Soil Culture international journal of horticultural science and technology: 4; 353-363
12
Mehdi Ghabooli, zahra movahedi (2020) Effect of Piriformospora indica inoculation on some morphophysiological parameters in licorice (Glycyrrhiza glabra L.) under drought stress iranian journal of plant physiology: 10 (4); 3379-3389
13
زهرا موحدی (1399) بررسي فاكتورهاي موثر در القاي كالوس انگور دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری: 5; 63-71
14
zahra movahedi, Majid Rostami (2020) Production of Some Medicinal Plants in Aeroponic System Journal Of Medicinal Plants And By-Products: 1; 91-99
15
zahra movahedi, Majid Rostami (2019) Effects of Various Drying Methods on the Quantity and Quality of Peppermint (Mentha piperita L.) Essential Oil Herbal Medicines Journal: 4; 157-162
16
17
18
19
20
zahra movahedi, Majid Rostami (2018) Effect of Cadmium Stress on Morpho-physiological Traits in Garden cress and Radish in Aeroponic System Iranian Journal Of Plant Physiology: volume 9 issue 1; 2591-2599
21
زهرا موحدی، مجید رستمی (1397) تأثير تنش شوري بر برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك و كميت و كيفيت اسانس نعناع فلفلي تنش های محیطی در علوم زراعی: 2; 413-420
22
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1397) برهمكنش تنش شوري و اسيد ساليسيليك بر صفات فيزيولوژيك بالنگو پژوهشهای گیاهی: 2; 295-307
23
24
25
26
27
zahra movahedi, Majid Rostami (2017) تاثير برخي تيمارهاي پرايمينگ بر جوانه زني پنيرباد تحقیقات بذر: 23; 51-60
28
zahra movahedi (2017) In Vitro Propagation of Lisianthus (Eustomagr andiflurom) Journal Of Plant Physiology And Breeding: 2; 53-65
29
zahra movahedi (2017) Effects of Zeatin riboside, mannitol and duration of heat stress on the eggplant anther culture (Solanum melongena L.) iranian journal of genetics and plant breeding: 1; 16-26
30
zahra movahedi (2016) In Vitro Propagation of Damask Rose Using the Temporary Immersion System Journal Of Plant Physiology And Breeding: 6; 9-18
31
32
33
34
35
زهرا موحدی (1393) طراحي، ساخت و استفاده از سيستم غرقاب موقت براي ريزازديادي Rosa damascena Mill. زیست فناوری گیاهان زراعی: 8; 47-55
36
zahra movahedi (2013) The Effects of Different Concentrations of Nitrogen Sources on Growth of Micropropagated Potato Cultivars Journal Of Plant Physiology And Breeding: 1; 35-44
37
38
39
مقاله ارائه‌شده
1
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of Pb(NO3)2 on some morphology characteristics of chicory in aeroponic system 4th international congress and 5th National conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms, iran, Ramsar
2
zahra movahedi, Mehdi Ghabooli, Majid Rostami (2022) Effects of different concentrations of heavy metals application on some germination indices of chicory 4th international congress and 5th National conference on biotechnology of medicinal plants and mushrooms, iran, Ramsar
3
مهدی قبولی، زهرا موحدی (1400) اثر محلول پاشي پتاسيم و تلقيح با قارچ Piriformpspora indica بر محتواي مالون دي آلدئيد و آنزيم هاي آنتي اكسيدان زرين گياه تحت تنش خشكي اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
4
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی، زهرا موحدی (1400) اﺛﺮ ﭘﯿﺖ و ﺗﻔﺎﻟﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺮ اﺷﮑﺎل ﺑﻮر در ﺧﺎك ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
5
شهریار مهدوی، زهرا موحدی، زهرا وارسته خانلری (1400) اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻤﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ در ﺧﺎك ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻼﯾﺮ اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
6
محبوبه ضرابی، زهرا موحدی (1400) ارزيابي اثر مصرف ساده و تلفيقي كودهاي آلي و شيميايي بر پويايي فسفر و خصوصيات مورفولوژيكي گندم در شرايط گلخانه اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
7
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1398) تاثير نانوذرات سيليكون (SiO2) بر خصوصيات مورفولوژيك گوجه فرنگي تحت تنش خشكي در سيستم هواكشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
8
زهرا موحدی (1398) اثر تنش شوري بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيك گياه بادرشبو در سيستم هواكشت شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
9
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفولوژيك گياه شنبليله تحت تنش كادميم در سيستم هواكشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
10
زهرا موحدی، مهدی قبولی (1398) اثر كود پتاسيم بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك كاسني در سيستم هواكشت یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
11
12
zahra movahedi (2018) Production of some medicinal plants in aeroponic system 7 th National Congress on Medicinal Plants, Iran, shiraz
13
زهرا موحدی (1396) بررسي اثر زمان و مقدار كود NPK بر رشد نشا فلفل دلمه اي نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
14
زهرا موحدی (1396) بررسي اثر پيش تيمارهاي نيترات پتاسيم و كلريد سديم بر جوانه زني پنيرباد (Withania coagulans) نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
15
مهدی قبولی، زهرا موحدی، روح الله کریمی (1396) تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك گياه سنبل الطيب در شرايط تنش خشكي. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
16
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر توانايي جذب عناصر در گياه بادرنجبويه (Melissa Officinalis) تحت شرايط تنش شوري دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
17
مجید رستمی، مهدی قبولی، زهرا موحدی (1396) اثر قارچ Piriformospora indica بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيك گياه بادرنجبويه (Melissa Officinalis) در شرايط تنش شوري پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
18
زهرا موحدی، مجید رستمی، مهدی قبولی (1396) بررسي اثر قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي صفات مورفولوژيك گياه دارويي كاسني پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
19
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1396) اثر محلول پاشي روي (Zn) بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.) در سيستم هواكشت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
20
موسی رسولی، زهرا موحدی (1395) بررسي اثر اسيد ساليسيليك و آليسين بر ميزان قند كل و pH ارقام انگور منقا و بيدانه سفيد در مرحله پس از برداشت اولین سمپوزیوم میوه های ریز، ایران¡ همدان
21
22
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1395) بررسي تاثير قارچ شبه ميكوريزي Piriformospora indica بر جوانه زني گياه دارويي روناس همایش ملی گیاهان دارویی، ایران¡ تهران
23
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) تاثير نانو كودها و كودهاي زيستي بر رنگيسه هاي فتوسنتسي نعناع فلفلي همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
24
مجید رستمی، زهرا موحدی (1394) اثرنانوكودها وكودهاي زيستي مختلف برميزان پرولين برگ نعناع فلفلي همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
25
زهرا موحدی (1394) بررسي اثر اسيد جيبرليك در ريزازديادي و ريزغدهزايي گياه سيبزميني اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
26
زهرا موحدی، مجید رستمی (1394) بررسي برخي عوامل موثر در جوانه زني گياه دارويي پنيرباد (Withanina coagulans) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
27
زهرا موحدی (1394) اثر تنش شوري بر جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
28
مهدی قبولی، مجید رستمی، زهرا موحدی (1393) بررسي امكان كلنيزاسيون گياه دارويي سنبل الطيب با استفاده از قارچ اندوفيت Piriformospora indica دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
29
زهرا موحدی، مجید رستمی (1393) امكان سنجي توليد گياه سنبل الطيب در سيستم هواكشت اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران¡ تهران
30
زهرا موحدی (1393) بررسي اثر مونوفسفات پتاسيم در ريزازديادي و ريزغده زايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، ایران¡ تهران
31
زهرا موحدی (1393) بررسي اثر كلريد كلسيم در ريزازديادي و ريزغدهزايي سيبزميني اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، ایران¡ تهران
32
زهرا موحدی (1392) بررسي اثر عامل ژلي بر روي كشت ريزنمونه هاي گره اي سيب زميني همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران¡ ملایر
33
زهرا موحدی (1392) بررسي اثر نيترات آمونيوم در ريزازديادي و ريزغده زايي سيب زميني همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران¡ ملایر
34
زهرا موحدی (1392) استفاده از سيستم هواكشت بهمنظور استفاده بهينه از آب اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب، ایران¡ گرگان
35
زهرا موحدی (1392) ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي انگور با استفاده از روش هاي بيومتريكي و ملكولي دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
36
مجید رستمی، زهرا موحدی (1391) تاثير روش كاربرد انواع كودهاي نيتروژني بر ميزان كلروفيل برگ دو رقم ذرت همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار، ایران¡ ملایر
37
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
کتاب
1
زهرا موحدی، مهدی قبولی، مجید رستمی (1394) زيست شناسي گياهي شابک:978-600-90452-7-3