بدنه خبر

صفحه نخست /فراخوان طرح های پژوهشی مرکز ...

فراخوان طرح های پژوهشی مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت علوم

دوشنبه / 13 اردیبهشت 1400

احتراما به استحضار می رساند مرکز مطالعات و همکاری های بین المللی وزارت علوم در نظر دارد در راستای دستیابی به رسالت علمی و پژوهشی و ارتقای سطح عملکرد و سرانه علمی کشور و بر اساس نظام جامع وزارت عتف، نسبت به حمایت از طرح های پژوهشی که دارای پتانسیل بالقوه ای برای رفع مشکلات و معضلات کشور باشند و در طبقه طرح های بنیادی و استراتژیک قرار میگیرند، بر مبنای اولویت های پژوهشی اقدام نماید.  لذا از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دعوت به عمل می ید تا نسبت به بررسی اولویت های پژوهشی و تکمیل فرم پیشنهاد خود در سامانه مدیریت جامع پژوهش به آدرس ذیل اقدام نمایند.
 
بایگانی خبرها