بدنه خبر

صفحه نخست /گزارش شاخص های مهم کمی و کیفی ...

گزارش شاخص های مهم کمی و کیفی آموزش عالی در سالهای 92-99

دوشنبه / 25 مرداد 1400

گزارش آخرین وضعیت شاخص‌های علم و فناوری در حوزه آموزش عالی کشور که توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شده است. 
 
بایگانی خبرها