05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر گرافن اکساید اصلاح شده پلیمری بر خواص مکانیکی بتن
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بتن، گرافن اکساید، کوپلیمر، مقاومت کششی ، مقاومت فشاری
سال 1401
مجله تحقیقات بتن
پژوهشگران علیرضا آذریون

چکیده

در این پژوهش سعی شده است تا با اصلاح گرافن اکساید از طریق ساخت پلیمر به روشی جدید، ضمن برخورداری بیشتر از مزایای حضور آن در ترکیب بتن، معایب ایجاد شده به حداقل کاهش یابد. آزمایشهای مقاومت کششی، فشاری و طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )IR-FT( بر روی 45 آزمونه با طرح اختلاط یکسان و نسبت آب به سیمان 5/ 0 شامل نمونۀ شاهد، نمونۀ حاوی 00/ 0 درصد وزنی گرافن اکساید و نمونۀ حاوی 00/ 0 درصد وزنی گرافن اکساید اصلاح شده )کوپلیمر( انجام شد. نتایج بهدست آمده نشان میدهند افزودن این کوپلیمر به بتن باعث افزایش مقاومت کششی 00 روزه از 21/0 به 00/5 مگا پاسکال )معادل 8/08 درصد( و افزایش مقاومت فشاری 00 روزه از 4/05 به 6/55 مگا پاسکال )معادل 0/10 درصد( گردیده است. همچنین روانی بتن حاوی کوپلیمر، 14 درصد بیشتر از بتن حاوی گرافن اکساید گردیده که نشاندهنده تأثیر مثبت آن در افزایش کارایی نسبت به بتن حاوی گرافن اکساید میباشد