05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی مقاومت فشاری بتن با استفاده از روش های سرعت پالس اولتراسونیک و مقاومت الکتریکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرعت پالس اولتراسونیک مقاومت الکتریکی روش های غیرمخرب همبستگی مقاومت فشاری
سال 1402
مجله تحقیقات بتن
پژوهشگران علیرضا آذریون ، غلام رضا قهرمانی

چکیده

مقاومت فشاری بتن از مهم ترین خواص آن درنظرگرفته می شود و معمولاً شمای کلی از کیفیت بتن را ارائه می دهد، زیرا به طور مستقیم به ریزساختار خمیر سیمان بستگی دارد. ارزیابی مقاومت فشاری بتن به روش های مخرب و غیرمخرب انجام می شود. روش های غیرمخرب، با تعداد آزمونه های به مراتب کمتر می توانند تخمین مناسبی از مقاومت فشاری بتن به دست دهند. در این تحقیق از روش های غیرمخرب اولتراسونیک و مقاومت الکتریکی برای تخمین مقاومت فشاری آزمونه های بتن معمولی با سه نسبت متفاوت آب به سیمان استفاده شد و مدل های ریاضی برای تخمین مقاومت فشاری توسط این روش ها ارائه و از لحاظ دقت با هم مقایسه شدند. از نرم افزار آماری SPSS برای تحلیل داده های آزمایش ها استفاده شد. مدل های ریاضی خطی و غیرخطی بیانگر رابطۀ بین پارامترهای مقاومت الکتریکی، سرعت پالس اولتراسونیک و مقاومت فشاری برای هریک از نسبت های آب به سیمان به وسیلۀ نرم افزار استخراج شدند. نتایج نشان داد ترکیب دو روش سرعت پالس اولتراسونیک و مقاومت الکتریکی برای تخمین مقاومت فشاری در مقایسه با تنها یک روش، از دقت بیشتری برخوردار می باشد. براساس نتایج حاصله، شکل اصلاح شدۀ تابع نمایی با محدوده ضریب تعیین 83/0-63/0 و میانگین قدرمطلق خطای نسبی 5/6-3/2 درصد و تابع چندجمله ای با محدوده ضریب تعیین 89/0-63/0 و میانگین قدرمطلق خطای نسبی 7-2/3 درصد دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها می باشند.