05 خرداد 1403
عليرضا آذريون

علیرضا آذریون

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران- سازه
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل جدید ارزیابی دوام بتن تحت اثر سیکل های یخ زدن-آب شدن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیکل های یخ زدن و آب شدن، مدل خرابی، دوام یخبندان
سال 1397
پژوهشگران علیرضا آذریون

چکیده

در مناطق سردسیر، ساخت بتن با دوام بالا همواره مورد توجه محققین تکنولوژی بتن بوده است. برای این منظور، شناخت مکانیزم خرابی بتن امری ضروری می باشد. در مقاله حاضر، مدل جدیدی به منظور پیش بینی دوام بتن معمولی در معرض سیکل های یخ زدن و آب شدن ارائه گردیده است. این مدل بر مبنای روابط ریاضی و نتایج آزمایشگاهی استوار می باشد. روابط متغیر خرابی(D) برای دو ناحیه بصورت تابعی از تعداد سیکل ها(N) ارائه گردیده اند. به منظور اعنبار سنجی مدل از 55 داده مربوط به 10 طرح مخلوط استفاده گردید. نتایج حاکی از دقت قابل قبول مدل پیشنهادی در ارزیابی میزان خرابی بتن معمولی قرار گرفته در معرض سیکل های یخ زدن و آب شدن می باشد.