03 تیر 1403
عليرضا سليماني

علیرضا سلیمانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی کاربردی (1386 - 1390)
  • فوق لیسانس شیمی کاربردی (1383 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • فرآیندهای اکسایش پیشرفته
  • ساخت نانو فوتوکاتالیزورها
  • ساخت نانو رشته ها توسط الکتروریسی
  • سینتیک فرآیندهای شیمیایی
  • مدل سازی فرآیندهای شیمایی توسط شبکه های عصبی مصنوعی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Reza Soleymani (2024) Hybrid photocatalytic/photochemical degradation of 1,2‑dichlorobenzene: kinetic, thermodynamic, operating cost, synergism and mineralization study Journal of the Iranian Chemical Society: https://doi.org/10.1007/s13738-024-03044-4; https://doi.org/10.1
2
mahmoud naseri, Ali Reza Soleymani (2024) Synthesis ZnO/RGO nanocomposite: Structural characteristics and antifungal/antibacterial properties progress in physics of applied materials: 4; 5
3
4
5
Ali Reza Soleymani, mahmoud naseri (2022) Synthesis of p–n heterojunction SrFeO3− x/TiO2 via thermal treatment/hydrolysis precipitation method with enhanced visible‐light activity JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 33; 5790-5809
6
mahmoud naseri, Ali Reza Soleymani (2021) A comprehensive research on BiFeO3/TiO2 nanocomposite synthesized via thermal treatment/hydrolysis precipitation method APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 127; 1-12
7
Ali Reza Soleymani (2020) Enhanced visible light activity of EuFeO3/TiO2 nanocomposites prepared by thermal treatment–hydrolysis precipitation method APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 126:476; 1-13
8
Ali Reza Soleymani (2019) Artificial neural network modeling of a pilot plant jet-mixing UV/hydrogen peroxide wastewater treatment system CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS: 206; 1297-1309
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ali Reza Soleymani (2015) Development of a four-layered ANN for simulation of an electrochemical water treatment process Desalination and Water Treatment: 56; 388-398
21
22
Ali Reza Soleymani (2015) Modeling and optimization of a sono-assisted photocatalytic water treatment process via central composite design methodology PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 94; 307-314
23
24
Ali Reza Soleymani (2014) Operation simulation of a recycled electrochemical ozone generator using artificial neural network CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 92; 2618-2625
25
Ali Reza Soleymani (2014) Parameter evaluation, kinetics, and energy consumption for Cr (VI) photocatalytic reduction under mild conditions Journal of the Iranian Chemical Society: 11; 1439-1448
26
27
Ali Reza Soleymani (2014) Photocatalytic Reduction of Ni (II) Ions Using Low Amounts of Titania Nanoparticles: RSM Modelling, Kinetic iranian journal of toxicology: 8; 1136-1144
28
29
Ali Reza Soleymani (2012) Feasibility of using a slurry falling film photo-reactor for individual and hybridized AOPs JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 18; 1683-1688
30
31
32
33
34
35
36
37
Ali Reza Soleymani (2009) Electrochemical oxidation of an azo dye in aqueous media investigation of operational parameters and kinetics JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 168; 997-1003
38
39
40
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا سلیمانی (1401) اثر ميزان اكسنده و اسيديته بر تخريب فتوشيميايي پارانيتروآنيلين در محيط آبي ششمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران، ملایر
2
علیرضا سلیمانی (1397) فرآيند اكسايش و معدني سازي الكترو شيميايي دايركت يلو 11 در محيط آبي سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
3
علیرضا سلیمانی (1397) بررسي سينتيك لنگماير هنشلوود در تخريب فوتوكاتاليزوري اسيد رد 73 توسط نانوذرات تيتانيا سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
4
علیرضا سلیمانی (1397) بررسي سينتيك تخريب 1 و 2 دي كلرو بنزن در محيط آبي توسط فرآيند فوتوكاتاليزوري سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
5
علیرضا سلیمانی (1397) تخريب فوتوشيميايي 1 و 2 دي كلرو بنزن در محيط آبي توسط هيدروژن پراكسايد سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
6
علیرضا سلیمانی (1396) تخريب فتو كاتاليزوري اسيد رد 73 توسط نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران، ایران، زنجان
7
علیرضا سلیمانی (1396) بهينه سازي فرآيند اكسايش الكترو شيميايي اسيد يلو 36 به عنوان آلاينده در محيط آبي دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران، ایران، زنجان
8
علیرضا سلیمانی (1396) مدل سازي فرآيند اكسايش فوتو شيميايي تركيبي UV/PS/Ce(IV) به روش شبكه عصبي مصنوعي دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران، ایران، زنجان
9
علیرضا سلیمانی (1396) مطالعه سينتيك فرآيند اكسايش فوتو شيميايي تركيبي UV/PS/Ce(IV) و ارزيابي هزينه عملياتي آن دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران، ایران، زنجان
10
علیرضا سلیمانی (1396) سنتز نانو فتو كاتاليست مغناطيسي جزيره اي قابل بازيافت تيتانيا دومین سمینار ملی شیمی کاربردی ایران، ایران، زنجان
11
علیرضا سلیمانی (1395) بررسي خاصيت فوتوكاتاليزوري بستر ليكا/نانو تيتانيا در تصفيه يك پساب آلي سنتزي نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
12
علیرضا سلیمانی (1395) بهينه سازي رنگزدايي يك رنگ آلي از محلول آبي بوسيله فرآيند UV/H2O2/TiO2 بر اساس هزينه عملياتي نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
13
علیرضا سلیمانی (1395) تخريب فوتوكاتاليزوري پارانيتروفنول توسط نانو فتوكاتاليزور قابل بازيافت تيتانيا نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
14
علیرضا سلیمانی (1395) حذف دايركت رد 16از محيط آبي از طريق جذب سطحي بر روي بستر ثابت ليكا-نانو تيتانيا نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
15
داود اخضری، علیرضا سلیمانی (1394) تاثير كود ورمي كپوست بر خصوصيات فيزيولوژيكي دو گونه يونجه و اسپرس در حضور فلز سرب دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
16
شهریار مهدوی، علیرضا سلیمانی، معصومه قنبری (1394) حذف فسفات توسط نانو ذره اكسيد سيليسيم در آبهاي آلوده چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه (1391 - 1395)
بیشتر